Klimarisikoutvalget og rapportering

Det regjeringsoppnevnte klimarisikoutvalget mener vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn. Det påvirker revisorene både som rådgiver og som revisor.

Publisert:

Det er viktig å forstå risiko for hvordan klimaendringer kan påvirke norsk økonomi, og hverdagen til bedrifter og folk flest. Derfor er rapporten et viktig bidrag for at samfunnet kan håndtere konsekvensene av klimaendringer på en god måte

I tillegg til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke økonomi og samfunn, har utvalget foreslått et sett overordnede prinsipper for bedre håndtering av klimarisiko i både privat og offentlig sektor. Det er behov for økt kunnskap, bedre rapportering og mer systematiske analyser av denne risikoen.

Utvalgets rapport dekker følgende hovedområder:

  • Kartlegging av klimarisiko: Utvalget beskriver klimautfordringen, drøfter hva som menes med klimarisiko og vurderer klimarisikofaktorer for norsk økonomi.
  • Rammeverk for løpende overvåking av klimarisiko: Utvalget anbefaler et rapporteringsrammeverk for å vedlikeholde og videreutvikle kunnskap om klimarisiko for norsk økonomi.
  • Prinsipper for klimarisikohåndtering: Utvalget anbefaler et sett overordnede prinsipper for håndtering av klimarisiko for både privat og offentlig sektor.
  • Gode beslutningsprosesser som integrerer klimarisiko: Utvalget anbefaler at beslutningsprosesser i både privat og offentlig sektor bedre integrerer en god forståelse av klimarisiko, hvor økt bruk av scenarioanalyser er et sentralt tiltak.
  • Egnede insentiver: Utvalget foreslår tiltak for at markedet bedre kan håndtere klimarisiko, herunder at forebygging ses bedre i sammenheng med risikoen for skader.

Klimarisiko og omstilling til en lavutslippsøkonomi fordrer god rapportering og eierskapsutøvelse. Lovfestede krav og etablerte markedsstandarder skal legge til rette for en selskapsrapportering som gir markedsaktører relevant informasjon de kan basere sine investeringsbeslutninger på. Selskapsrapportering om klimarelatert risiko har hittil vært uensartet og fragmentert. FSB (et samarbeidsforum for finanstilsynsmyndighetene i G20-landene) satte ned arbeidsgruppen Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) for å utvikle et rammeverk for rapportering om klimarelatert risiko. TCFD-rapporten ble ferdigstilt i 2017 og har fått bred støtte internasjonalt

Ved å inkludere klimarelatert informasjon i den ordinære selskapsrapporteringen, legges det til rette for mer informerte beslutninger av investorer og andre om klimarelaterte trusler og muligheter. Å rapportere om hvordan de tar hensyn til klimarisiko i sin strategiprosess, og hvordan denne risikoen identifiseres, måles og styres, kan bevisstgjøre selskapene om hvilken risiko klimaendringene kan utgjøre for deres forretningsmodell.

Utvalget mener norske myndigheter bør avvente å innføre detaljerte lovkrav til rapportering om klimarisiko. Norske myndigheter bør fokusere oppmerksomheten om regelverksutviklingen i EU og i hvilken grad TCFD-anbefalingene følges opp i markedet. Det bør dog bemerkes at regnskapslovutvalgets forslag i NOU 2016: 11 om gjennomføring av EUs direktiv om ikke-finansielle opplysninger fortsatt ikke er fulgt opp av regjeringen. Klimarisikoutvalgets utredning gir et godt grunnlag for videreutvikling av selskapsrapporteringen.