Kompensasjonsordningen for næringslivet - endringer fra november 2021

Kompensasjonsordningen forlenges ut januar 2022 med månedlige søknader fra november 2021. Det åpnes for søknader for november og desember i slutten av januar. Det gis kompensasjon for tapt varelager for desember og januar.

Publisert:

Søknadsportalen åpner i slutten av januar

07.01: Næringsministeren har varslet at de som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger i slutten av januar. Dette gjelder søknader for tilskuddsmånedene november og desember 2021.

Endringer i ordningen fra november 2021

Kompensasjonsordningen forlenges ut januar 2022 med mulighet for ytterligere forlengelse hvis situasjonen skulle tilsi det. Tilskuddsperiodene blir igjen på en måned fra og med november 2021. Fra august 2020 til september 2021 var tilskuddsperiodene på to måneder.

Næringsdepartementet hadde i jula på høring et forslag til endringer i regelverket for kompensasjonsordningen. De viktigste endringene i ordningen omtales nedenfor. Revisorforeningen har gitt høringssvar. Vi oppfatter at hovedelementene er politisk bestemt. Vi har derfor kommentert  på enkelthetene i forslaget

Regjeringen legger frem de økonomiske støtteordningene i en proposisjon for Stortinget 14. januar.

Maksimalt tilskudd

Departementet vil redusere maksimalt tilskuddsbeløp per tilskuddsperiode. Hensikten er å rette ordningen mer inn mot små og mellomstore bedrifter. Det foreslås maksimalt tilskudd for november og desember samlet på 15 millioner kroner. I høringen har vi vært skeptiske til at maksbeløpet reduseres i en situasjon med nye omfattende smitteverntiltak. Vi har også påpekt at det vil komplisere ordningen mye å beregne maksbeløpet samlet for to tilskuddsperioder. 

Maksimalt samlet utbetalt tilskudd per bedrift/konsern fra mars 2021 og ut ordningens levetid heves til 120 millioner kroner, gjeldende fra november 2021. Maks samlet tilskudd for perioden mars - oktober 2021 er fortsatt 100 millioner kroner. 

Overskuddsbegrensning og utbytteforbud

Tilskudd for perioder fra og med november 2021 må betales tilbake hvis søkerforetaket får et overskudd i regnskapsåret som helhet eller hvis søkerforetaket vedtar eller utbetaler utbytte i perioden fra de nye reglene trer i kraft og ut 2023. 

Overskuddsbegrensningen innebærer at en søker som får et positivt ordinært resultat før skattekostnad i det regnskapsåret som tilskuddsmåneden er en del av, må betale tilskuddet tilbake. Hvis dette overskuddet inkludert tilskudd er lavere enn mottatt tilskudd, er tilbakebetalingsplikten begrenset til overskuddet. Hensikten er at tilskudd skal begrenses til å hindre underskudd. Overskuddsbegrensningen for regnskapsåret som helhet kommer i tillegg til det gjeldende vilkåret om underskudd i tilskuddsperioden. 

Søker som vedtar eller utbetaler utbytte i perioden fra de nye reglene trer i kraft, kan ikke søke om støtte for tilskuddsperioder fra og med november 2021. Hvis et foretak som har mottatt tilskudd ønsker å dele ut utbytte, må alt tilskudd som er mottatt for tilskuddspeioder fra og med november 2021 betales tilbake før foetaket vedtar eller utbetaler utbytte. Utbytteforbudet skal gjelde ut 2023. Det samme skal gjelde for enkelte andre disposisjoner inkludert konsernbidrag og kapitalnedsettelser.

Søkeren skal selv være ansvarlig for å varsle Brønnøysundregistrene om at de har tilbakebetalingsplikt. Det er ikke lagt opp til noen egen bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører i den forbindelsen. 

Tapt varelager

Det skal gis kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.

Bedriftene som er direkte berørt av smitteverntiltakene, for eksempel bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato eller forringes fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket. Forutsetningen for å få dekket tapt varelager er at man kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen, dvs. at bedriften må ha hatt 30 pst. omsetningsfall.

Det skal gis kompensasjon uansett om varene må kastes eller om de kan gis bort til et veldedig formål. Giver må imidlertid være oppmerksom på den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av varer som gis bort.