KPMG frikjent i Gartnerhallen-saken

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at KPMG ikke var uaktsomme i forbindelse med underslag fra Gartnerhallens regnskapssjef.

Publisert:

Regnskapssjefen i Gartnerhallen hadde i samarbeid med en av produsentene manipulert regnskapene og underslått nær 50 millioner kroner.

Gartnerhallen, som i ettertid har fått tilbake deler av det underslåtte beløpet, gikk til søksmål mot revisor for å få dekket et tap på nærmere 35 millioner. Nå må de i stedet må dekke KPMGs saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig.

Svak internkontroll

Gartnerhallens påstand var at underslaget ville blitt oppdaget dersom KPMG hadde utført revisjonen i henhold til god revisjonsskikk, blant annet ved å varsle om svak internkontroll.

KPMG anførte på sin side at revisor gjennom revisjonsberetningen «ikke gir uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll», og derfor ikke kan holdes ansvarlig for denne. Videre at søksmålet flytter grensene for hva som er revisors oppgaver og ansvar.

Tingrettens flertall frikjenner revisor fullstendig, og konkluderer med at:

«… revisor ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt verken når det gjelder manglende varsel om svakheter i internkontrollen eller ved innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for leverandørgjelden. Flertallet mener for øvrig at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger årsakssammenheng mellom svakheter i KPMGs revisjon og det økonomiske tapet. KPMG blir etter dette frifunnet.»