Møte i Revisorforeningens revisjonskomite den 14.03.

I møtet ble det diskutert revidering av SA3801 etter endringene i ny skattemelding, veiledning om revisors uttalelse om lønnsrapport, revidert ISA 220, høring ISA 600 og andre prosjekter.

Publisert:

Revidert SA3801 - Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter 
En arbeidsgruppe under revisjonskomiteen jobber med oppdateringer i SA3801 på bakgrunn av den nye skattemeldingen. Gruppen vurderer blant standardens virkeområde, tilnærmingen til vesentlighet og andre faglige problemstillinger. Flere av vurderingssakene ble drøftet i revisjonskomiteen og arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet frem mot en høring av en revidert standard.

Veiledning om revisors uttalelse om lønnsrapport 
Næringsdepartementet har svart på våre spørsmål om lønnsrapporten. Administrasjonen i revisorforeningen presenterte uavklarte forhold til komiteens medlemmer og foreslo videre arbeid. Det vil bli arbeidet videre med problemstillingen og vi vurderer eventuelt et oppfølgingsbrev til departementet.

Revidert ISA 220 etter høring 
I høringen av oversettelse av revidert ISA 220 mottok Revisorforeningen tre høringssvar. Disse har blitt gjennomgått og enkelte justeringer er gjort i foreslått standard. Etter behandling i Revisjonskomiteen ble standarden vedtatt og er nå publisert på Revisorforeningens sider.

Forslag til høring revidert ISA 600 
Komiteen vedtok å sende oversettelse av revidert ISA 600 på høring. Standarden sendes på høring i løpet av neste uke med frist 19.05. og vi imøteser deres kommentarer på forslag til oversettelse.

Internasjonale høringer ISA 500 revised og LCE group audit 
Administrasjonen orienterte om arbeidet i arbeidsgruppene med høringen av ISA 500 og tillegget i ISA for LCE vedrørende konsernrevisjon.

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 rb@revisorforeningen.no