Nå kan store publikumsarrangementer søke om koronatilskudd

Det er etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Søknadsportalen åpnet 15. januar.

Publisert:

Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er rettet mot publikumsåpne arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020 med et ventet besøkstall på minst 350 personer og som er av regional eller nasjonal verdi og som faller utenfor kompensasjonsordningene for kultur- og idrettssektoren. Det kan eksempelvis være messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser og lignende.

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av faktisk underskudd som følge av det avlyste arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet er betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

Støttebeløpet avkortes mot andre ordninger som gir støtte for de samme kostnadene. Faste uunngåelige utgifter som støttes under den generelle kompensasjonsordningen avkortes mot denne ordningen.

Det er bevilget 350 millioner kroner til ordningen.

Les mer om ordningen på Innovasjon Norge.

Elektronisk søknadsskjema.

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Oversikt over nettotapet skal være bekreftet av regnskapsfører eller autorisert regnskapsfører. For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap for arrangementet, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger).

Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

Bekreftelsen kan ettersendes til post@innovasjonnorge.no