Norges Bank: klimaendringer utgjør en risiko mot finansiell stabilitet

Norges Banks årlige rapport om finansiell stabilitet fremhever klimaendringer som en trussel mot norsk økonomi. Finansnæringen og næringslivet må tilpasse seg klimarisiko for å sikre langsiktig stabilitet. Revisor kan hjelpe bedrifter med klimarisikovurderinger.

Publisert:

Hvert år publiserer Norges Bank sin rapport om finansiell stabilitet. Rapporten vurderer sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. I 2019 er klimarisiko for første gang vurdert som en trussel mot finansiell stabilitet. Norges Banks mener at klimaendringer og tiltak for å dempe dem kan lede til tap og finansieringsproblemer i bankene og at det derfor er viktig at finanssektoren tar hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger.


Klimaendringer vil påvirke norsk økonomi

Klimaendringer fører til nye trusler mot norsk økonomi. Myndighetstiltak for å begrense utslipp, ny teknologi og nye krav fra kunder og interessenter bidrar på ulike måter til å utfordre dagens system. Norge er spesielt utsatt på grunn av vår olje- og gassvirksomhet som både står for høye utslipp og risikerer å oppleve fallende etterspørsel med alternative løsninger i markedet.

Norges Bank og Finanstilsynet vil bidra til at klimarisiko inkluderes i risikovurderinger i bankene. Banker som er tydelig eksponert mot bransjer og selskaper med høye utslipp må gjøre gode vurderinger av fremtidig kapitaldekning. Klimarisiko kan utsette det finansielle systemet for utlånstap, og usikkerhet om klimaeksponering kan gi finansieringsproblemer.

Les hele rapporten fra Norges Bank her.


Finansdepartementet vil stressteste økonomien mot klimarisiko

I tråd med anbefalingene fra Klimarisikoutvalget har Finansdepartementet avgjort at norsk økonomi skal stresstestes mot klimarisiko og ulike scenarioer for fremtidig utvikling innen blant annet oljepriser og klimapolitikk. Finansdepartementet har bedt om innspill for å avdekke og redusere klimarisiko og vil samarbeide med andre departementer for å formulere mulige scenarioer. Resultatet av stresstestingen vil bli presentert i perspektivmeldingen våren 2020.

 

Revisor må inkludere klimarisiko i sine risikovurderinger

I tråd med arbeidet med klimarisiko i Norges Bank oppfordrer Revisorforeningen revisorene til å være bevisst på klimarisiko i sine risikovurderinger. Alle kundene hos revisorene vil på ulike måter være utsatt for klimarisiko i sine aktiviteter. Klimarisiko må vurderes for å sikre langsiktig lønnsomhet og verdiskaping hos kundene.

Forretningsmodeller og -strategier må være tilpasset det langsiktige målet om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. For å nå dette målet må hele næringslivet bidra. Allerede innen 2030 skal klimagassutslippene reduseres med minst 40 prosent. Bedriftene må tilpasse seg denne utviklingen for å sikre sin forretningsmodell. Her kan revisor bidra med god veiledning.


Hva er klimarisiko? 
Klimaendringer fører til nye risikoer for bedrifter, myndigheter og samfunnet generelt. Det er vanlig å skille mellom to former for klimarisiko.

Overgangsrisiko
Klimaendringer fører til endringer i økonomien og samfunnet. Det gjelder politikk og lovgivning, teknologi, marked og omdømme. Alle disse faktorene kan påvirke forretningsmodellen til bedriftene på ulike måter.

Fysisk risiko
Klimaendringer bidrar til mer ekstremvær og uforutsigbare hendelser som flom og ras. Både akutt og kronisk fysisk risiko kan ødelegge grunnlaget for en forretningsmodell, for eksempel ved å påvirke råvare- eller ressurstilgang.

Les mer om klimarisiko på våre nettsider.