Ny forskrift til aksjelovene § 8-10 fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 10.12.2019 ny forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer.

Publisert:

Forskriften trer i kraft samtidig med endringer i aksjelovene § 8-10, fra 1.1.2020. Unntak og vilkår for ansattes erverv av aksjer videreføres. Spesialbestemmelsene om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap videreføres ikke.