Ny rapport om elektronisk faktura

Overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år viser en rapport som to departementer har bestilt fra Oslo Economics.

Publisert:

Oslo Economics anslår at samfunnets totale tidsgevinst ved full overgang til elektronisk faktura utgjør 4,2 milliarder kroner årlig. Av dette antas det at næringsdrivende vil stå for 2,8 milliarder og privatpersoner for 1,4 milliarder. Gevinster knyttet til distribusjonskostnader bidrar med ytterligere én milliard kroner per år.

Rapporten viser at elektronisk fakturering til offentlig sektor er høy, med 75­ til 85 prosent markedsdekning. Andelen er lavere mellom næringsdrivende, men utviklingen har gått raskt, fra ti prosent i 2015 til rundt 40 prosent i 2019. Fakturering til privatpersoner anslås å bestå av om lag 56 prosent elektroniske fakturaer.

Ifølge Oslo Economics har små virksomheter med lite fakturavolum, og som er lite eksponert for offentlige kunder eller store private kunder, kommet kortest i overgangen til elektronisk faktura.

Anslagene på innsparing er noe lavere enn enkelte tidligere undersøkelser. Andelen elektroniske fakturaer forventes fortsatt å øke i årene som kommer, slik at bruken av papir- og PDF-fakturaer gradvis vil reduseres uten innføring av tiltak og i all hovedsak falle bort i løpet av en femtenårsperiode. En gradvis overgang til elektronisk faktura innebærer at den potensielle årlige besparelsen vil reduseres år for år.

Med den porsitive utvikling det er i overgang til elektronisk faktura, kan man diskutere om det er noe å hente på tvungen bruk av elektronisk faktura som enkelte har argumentert for.