Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

Publisert:

Nyheter i hvitvaskingsrundskrivet for revisorer

 • Veiledning om virksomhetsinnrettet risikovurdering. Dette skal være en overordnet vurdering av trusler og sårbarheter når det gjelder risikoen for å bli misbrukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. Risikovurderingen skal forankres hos styret og daglig leder i revisjonsforetaket.
 • Utvidet anvendelsesområde. Også tjenester som andre enn godkjente revisorer utfører på vegne av revisjonsforetaket, vil være omfattet av loven når tjenesten er en naturlig del av virksomheten i et revisjonsforetak, blant annet skatterådgivning og transaksjonsrådgivning.
 • Både styrets leder og daglig leder kan anses som den som handler på vegne av en revisjonsklient. For andre typer oppdrag, kan dette etter forholdene være andre personer i ledelsen. Hvitvaskingsrutinene bør angi hvem som skal anses for å kunne handle på vegne av kunden i ulike oppdrag.
 • Utvidet veiledning om hvitvaskingsrutiner
 • Utvidet veiledning om kundetiltak og reelle rettighetshavere, inkludert risikoklassifisering av klienter, forsterkede og forenklede kundetiltak, innhenting av opplysninger, bekreftelse av identitet og politisk eksponerte personer.
 • Systemer som muliggjør raske og fullstendige svar til myndighetene. Systemene skal få frem informasjon om revisjonsforetaket i løpet av de siste fem årene har eller har hatt kundeforhold til konkrete personer og om kundeforholdets art. Dette inkluderer personer som har vært reelle rettighetshavere.
 • Veiledning om god revisjonsskikk når klienten er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven. Finanstilsynet mener at revisor minst må:
  • forespørre ledelsen og, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll om hvorvidt enheten overholder disse lovene og forskriftene
  • gjennomgå korrespondanse av betydning for kundens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, for eksempel inspeksjonsrapporter fra Finanstilsynet
  • kontrollere at foretaket har utarbeidet en risikovurdering som er tilpasset virksomheten
  • kontrollere at kunden har skriftlige hvitvaskingsrutiner som inneholder alle de relevante punktene
  • påse at det er utpekt hvitvaskingsansvarlig
  • ta forholdet opp med klientens ledelse i nummerert brev hvis han/hun blir oppmerksom på brudd på hvitvaskingsregelverket, og vurdere rapporteringsplikt etter finanstilsynsloven § 3a

Omtalen av undersøkelse og rapportering av mistenkelige transaksjoner er oppdatert i henhold til ny hvitvaskingslov, men det er ikke gitt mer veiledning i det nye rundskrivet.