Papirfritt årsregnskap

Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

Publisert:

Unødvendig å endre loven

Revisorforeningen har sendt et brev til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet der vi går gjennom hindere i regnskapsloven og selskapslovgivningen for å benytte elektroniske løsninger. Vi mener at disse hinderne bør ryddes av veien, inkludert:

  • Underskrift på årsregnskapet
  • Generalforsamlings- og styreprotokoller
  • Selskapsavtale i ansvarlig selskap
  • Stiftelsesdokument utenfor Foretaksregisterets løsning for elektronisk stiftelse
  • Fusjonsplan og fisjonsplan
  • Styrets rapport om fusjon og fisjon
  • Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper
  • Avtaler med aksjeeier der selskapet bare har én aksjeeier

I de fleste tilfellene anser vi at det ikke er nødvendig å endre loven. Det vil være nok å få en offisiell avklaring fra departementet.

Revisjonsberetning

Revisorforeningen legger til grunn at revisjonsberetningen allerede etter gjeldende regler kan avgis og oppbevares elektronisk. Kravet om at revisjonsberetningen skal underskrives av oppdragsansvarlig revisor kan oppfylles med elektronisk signatur.