Barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt innen 01.01.23

Fra 1. januar 2023 må hver private barnehage, med noen unntak, være et selvstendig rettssubjekt.

Publisert:

Dette som følge av endringer i barnehageloven. Kommunen blir tilsynsmyndighet.

De som er unntatt

Barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier:

  • ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn
  • familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller
  • én åpen barnehage

Hva er et eget rettssubjekt?

Et rettssubjekt kan være eksempelvis foreninger, aksjeselskaper, stiftelser og andre selskaper. Enkeltpersonforetak er ikke eget rettssubjekt, fordi virksomhetens rettigheter og plikter ikke er adskilt fra eierens private rettigheter og plikter.

Kravet gjelder fra 1. januar 2023

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har uttalt at barnehager som ikke er unntatt  må, innen loven trer i kraft, oppfylle vilkårene for å registrere hver enkelt barnehage i Enhetsregisteret.

Om kostnader knyttet til å opprette eget rettssubjekt

For barnehageeiere med flere barnehager i samme selskap, vil det være en engangskostnad knyttet til å registrere hver enkelt barnehage som et selvstendig rettssubjekt. UDIR har uttalt at denne kostnaden vil som utgangspunkt være en kostnad som må anses å direkte gjelde godkjent barnehagedrift, og kan dermed kostnadsføres i barnehagens resultatregnskap. Eksempel på dette er gebyr for nyregistrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret.

Merk imidlertid at regnskapslovens forarbeider og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak punkt 5.1.2 legger til grunn at utgifter direkte knyttet til emisjoner eller stiftelse anses som en del av selve egenkapitaltransaksjonen, og betraktes som en reduksjon av innbetalt kapital, ikke som en regnskapsmessig kostnad. 

UDIR konstaterer videre at det er bare kostnader som er nødvendige for å etterleve lovens krav om å opprette eget rettssubjekt som kan føres i barnehagens resultatregnskap. I hvert tilfelle må barnehagen derfor vurdere om alle kostnader i forbindelse med å opprette eget rettssubjekt, er en relevant kostnad for barnehagedrift. Et eksempel på kostnader som ikke nødvendigvis er relevante, kan være kostnader knyttet til en omfattende selskapsgjennomgang i et stort konsern.

Om fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld

Fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt, anses som lovlig kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. At gjelden skal være kortsiktig, innebærer normalt at den ikke har lenger nedbetalingstid enn ett år.