Ramme gård fikk ikke skatte- og avgiftsmessig fradrag

Høyesterett har kommet til at det var riktig å nekte skatte- og avgiftsmessig fradrag med den begrunnelse at kostnadene var knyttet til et prosjekt som ikke var egnet til å gå med overskudd i overskuelig fremtid.

Publisert:

Saken gjaldt skatte- og mva fradrag for kostnader knyttet til oppføring av et museums- og hotellprosjekt på Ramme Gård. Prosjektet er oppført av Petter Olsen og er privat finansiert.  

Skattekontoret mente at foretaket ikke hadde krav på fradrag for byggekostnader og inngående merverdiavgift for årene 2012 til 2016 fordi investeringene i prosjektet var så store at det ikke er mulig for driften å gå med overskudd.

I saken tar Høyesterett stilling til tre spørsmål:

- Om fradragsrett for henholdsvis kostnader og inngående merverdiavgift forutsetter at skattyterens aktivitet er egnet til å gå med økonomisk overskudd

- Hvor inngående skattemyndighetene eventuelt kan overprøve skattyterens egne vurderinger i den forbindelse

- Det nærmere innholdet i et eventuelt vilkår om overskuddsevne

Høyesterett kom til at det er et vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven at driften har evne til å gå med et overskudd på lengre sikt. Høyesterett mente at det var anledning til å overprøve skatteyters egne vurderinger i denne saken og hadde ikke nevneverdige innvendinger mot hvilke elementer som skal med i en vurdering av overskuddsevne.

Dommen og et resyme av dommen kan du lese på Høyesterett sine sider ved å følge lenken som ligger under "Se også".