Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020.

Publisert:

Oversikten inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.

Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere får på visse vilkår støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Det kan gis støtte for juli og august måned. Støtten er på maksimalt 15 000 kroner per ansatt.

Les mer på revisorforeningen.no.

Fradrag for investeringer i oppstartsselskap

Fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides. Beløpsgrensen er økt til 1 million kroner per investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene er økt til 5 millioner kroner. Videre er det åpnet for at ansatte kan benytte ordningen. Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020. Utvidelsen som omfatter oppstartsselskapenes egne ansatte gjelder for inntektsårene 2020 og 2021.

Les mer på revisorforeningen.no og Prop 126 L (2019-2020).

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Arbeidstaker kan gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra 3 000 til 5 000 kroner. Endringen trådte i kraft i juni med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Les mer i Prop 126 L (2019-2020).

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvidet

Vilkåret om at ordningen bare omfatter personer som er ansatt etter 1. januar 2018 oppheves. Videre utvides ordningen slik at selskap med 25 ansatte eller færre kan bruke ordningen, og den øvre grensen for selskapets samlede driftsinntekter og balansesum blir hevet til 25 mill. kroner. Endringene trådte i kraft 25. juni 2020.

Les mer i Prop 107 LS (2019-2020).

Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Arbeidsavgiften for mai og juni (tredje termin) 2020 reduseres tilsvarende fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Forfall er utsatt fra 15. juli til 15. oktober. Arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (sone V og Svalbard) skal få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats for samme termin.

Les mer på revisorforeningen.no.

Kompensasjonsordningen forlenges

Kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent forlenges til og med august. Tilskuddet for bedrifter vil gradvis reduseres fra og med juni. Søknadsportalen åpner for søknader for juni og juli i midten av august. Endringene vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

Det kan søkes om tilskudd for månedene mars, april og mai frem til 31. juli.

Les mer på revisorforeningen.no.

Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler

Engangsavgiften for bruktimporterte motorvogner eldre enn fem år blir redusert med virkning fra 1. juli 2020. Se forskriftsendring.

Veibruksavgift på flytende biodrivstoff

Veibruksavgiften på drivstoff utvides til å gjelde flytende biodrivstoff generelt. Les mer i Prop 1 LS (2019-2020).

Dybdejournalistikk får fritak for merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for aviser, i trykt og elektronisk format utvides til å omfatte dybdejournalistikk. Tiltaket trer i kraft fra 1. juli 2020. Les mer i pressemelding fra Regjeringen.

Ufortollede kjøretøy til ambassade får fritak for merverdiavgift

Det har blitt lovfestet at ambassader og diplomater kan kjøpe kjøretøy fra bilforhandlers eget tollager med fritak for merverdiavgift. Fritaket har i praksis eksistert siden 1970-tallet.

Fritak for toll på kjøtt fra egen jakt til egen bruk

Det har blitt lovfestet at jegere kan innføre kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning uten å betale toll. Fritaket er en videreføring av praksis.

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres til (prisjustert) 2017-nivå. Endringen gjennomføres fra 1. juli 2020. Les mer i nyhetssak fra departementet.

Merverdiavgiftskompensasjon – utsatt foreldelsesfrist

Departementet vil så snart som mulig fastsette forskrift om utsatt foreldelsesfrist for krav om merverdiavgiftskompensasjon for perioden januar og februar.

Les mer i Prop 107 LS (2019-2020).

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrenten fra 1. juli er satt ned til 8 prosent p.a. (ned 1,50 prosentpoeng fra dagens nivå). Satsen for standardkompensasjon er satt til 430 kroner, en økning på 30 kroner.

Se forskrift om forsinkelsesrenten.

Elavgift – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre

Det er vedtatt å gå bort fra særregler om full elavgift for kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre.

Les mer i Prop 107 LS (2019-2020).

Overgangsordning for håndtering av utleggstrekk ved overføring av kommunal skatteoppkrever til Skatteetaten

Det er vedtatt en forskriftshjemmel i skattebetalingsloven som en overgangsordning for å håndtere utleggstrekk ved overføring av kommunal skatteoppkrever til Skatteetaten

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet har gjort enkelte mindre endringer i mandatet til Norges Bank for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, med virkning fra 30. juni 2020.

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes for aksjer, driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) fra 25 til 35 prosent med virkning fra inntektsåret 2020. Les mer i Prop 126 L (2019-2020).

Det er også vedtatt en midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Denne gjelder for personlige eiere når virksomheten har regnskapsmessig underskudd. Les mer i Prop 53 LS (2019-2020).

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Det er vedtatt flere midlertidige lettelser i petroleumsskatten. Les mer i Innst. 351 L (2019-2020).

Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet

Flypassasjeravgiften er opphevet for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Les mer i Prop 53 LS (2019-2020).

Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert

Den lave merverdiavgiftssatsen har blitt redusert fra tolv til seks prosent med virkning fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Les mer på revisorforeningen.no.

Midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon (gjeldsforhandling)

Finansdepartementet har gitt forskrift om at fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav ikke gjelder ved rekonstruksjon (gjeldsforhandling) som åpnes med hjemmel i midlertidig lov om rekonstruksjon.

Selskapsunderskudd kan tilbakeføres midlertidig

Det er vedtatt en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående årene.

Les mer på revisorforeningen.no.

Endring i dekningsrekkefølgen for motregning i tilgodebeløp på skatt og avgift

Det i er vedtatt endringer dekningsrekkefølgen ved motregning i tilgodebeløp på skatt og avgift.

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering for utenlandske arbeidsgivere

Det er gitt fritak fra rapporteringsplikten og plikten til å foreta forskuddstrekk for utenlandske foretak som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet.

Se forskrift 25. juni 2020