Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring.

Publisert:

1. januar 2018 trådte regnskapsloven § 3-2 b om begrenset regnskapsplikt i kraft. Begrenset regnskapsplikt innebærer at årsregnskap utarbeides basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse, samt tilpassede tilleggsopplysninger. Skattedirektoratet har utarbeidet en egen næringsoppgave for dette formål, men den er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig.

Begrenset regnskapsplikt gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og regnskapspliktige ansvarlige selskaper (ANS og DA) hvor ingen av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar. Omfanget av foretak som kan velge å utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt antas å være relativt begrenset.

Regelen om begrenset regnskapsplikt har foreløpig vært uten materielt innhold, i påvente av at det tas stilling til hva som er å anse som god regnskapsskikk på området. Norsk RegnskapsStiftelse har derfor utarbeidet et høringsutkast, for å gi innhold til den rettslige standarden «god regnskapsskikk» for foretak med begrenset regnskapsplikt.

NRS’ uttaler at vurderingen er at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for at regnskapsloven § 3-2 b skal kunne anvendes for årsregnskapet for 2018. Det er imidlertid en forutsetning at øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Høringsfristen er satt til 20. mars 2019.

For ytterligere opplysninger om høringen og høringsutkastet henvises det til Norsk RegnskapsStiftelses hjemmeside.