Revisorbekreftelse til søknader under pakkereiseordningen

Pakkereisearrangører kan søke om lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i en egen ordning for refusjon av pakkereiser (pakkereiseordningen). Revisor skal bekrefte opplysningene om refusjonskrav i søknaden. Revisorforeningen har utarbeidet et eksempel på revisors uttalelse.

Publisert:

Oppdatert 18.6.:

Oppdatert eksempel på revisors uttalelse, som tar hensyn til at deler av ytelsen gis som tilskudd.

Søknadsfristen er utsatt til 26. juni.

Pakkereiseordningen

Regjeringen har i revidert budsjett foreslått at det bevilges midler til en ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er deler av låneordningen omgjort til tilskudd. Pakkereisearrangører kan søke om lån og tilskudd på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner. 

Innovasjon Norge krever at inntrufne og forventede refusjonskrav må bekreftes av revisor for selskap som har revisor og regnskapsfører for selskap som ikke har revisor.

Eksempel på revisors uttalelse

Revisorforeningen har utarbeidet et eksempel på revisors uttalelse til Innovasjon Norge.  

Vi har vært i dialog med Innovasjon Norge for å avklare nærmere hvilke opplysninger i søknaden som skal bekreftes og kriteriene for at revisor skal kunne konkludere positivt. Innovasjon Norge har bekreftet at grunnlaget for uttalelsen er angitt på riktig måte i vårt eksempel og at konklusjonen dekker Innovasjon Norges behov.

Eksempelet bygger på at revisor uttaler seg i samsvar med standarden ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon»

Søknadsfrist 26. juni – revisorbekreftelse kan ettersendes innen 2. juli

Søknad om lån og tilskudd under pakkereiseordningen må sendes elektronisk til Innovasjon Norge innen 18. juni 2020. Pakkereisearrangørene skal ha fått god informasjon om ordningen og fristen gjennom Innovasjon Norge og Reisegarantifondet.

Det er mulig å ettersende bekreftelse fra revisor/regnskapsfører, men dette må i så fall sendes innen 2. juli 2020.