Selvkostforskriften i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til selvkostforskriften.

Publisert:

Veilederen innholder departementets forklaringer til enkelte bestemmelser i forskriften.

  1. Investeringskostnadene skal som hovedregel fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk, men kan fortsatt også fordeles over den regnskapsmessige avskrivningstiden.
  2. Kostnader til administrativ ledelse, folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1 eller eierorganer skal ikke inngå i selvkost.
  3. Hvis det gjort en feil i beregningen som medfører at samlet selvkost har blitt for lavt, skal feilen ikke tas inn som en kostnad i selvkost. Gebyrgrunnlaget kan altså ikke økes i etterkant. Dette gjelder imidlertid ikke for avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34 første ledd, der det er krav om full kostnadsdekning. Hvis feilen derimot har medført at samlet selvkost i foregående år har blitt beregnet for høyt, skal feilen rettes opp i etterkant.
  4. Underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkellova kan ikke framføres til senere år.