Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg blir forslag til ny opsjonsskatteordning sendt på høring.

Publisert:

Regjeringen foreslår enkelte endringer på skatte- og avgiftsområdet:

  • Endring i reglene om bruk av sparebeløp i BSU-ordningen, slik at sparebeløp også kan benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig. Etter dagens regler kan beløpet bare brukes til anskaffelse.
  • Det foreslås enkelte justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty betalt til nærstående i lavskattland, bl.a. for å avverge dobbeltbeskatning for norske NOKUS-deltakere. Slik kildeskatt fra 1. juli 2021 for renter og royalty og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse eiendeler.
  • Innføre en regel om betinget skattefritak i skatteloven (ny) § 14-74 for mottatt erstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven i forbindelse med forbudet mot å holde pelsdyr. Erstatningen skal kunne benyttes til erverv eller påkosting på areal, bygg eller anlegg i skattyters næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet eller til å erverve annen budskap.
  • Oppheve skattebetalingsloven § 16-12 om fullmektigers ansvar. Etter den regelen kan fullmektig for personer bosatt eller selskap hjemmehørende i utlandet, bli ansvarlig for fullmaktsgivers skatt av formue og inntekt og trygdeavgift. Regelen har ikke blitt benyttet.

Ny opsjonsordning for ansatte i oppstartselskaper sendes på høring

Gjeldende opsjonsordning blir lite benyttet. Regjeringen sender derfor på høring forslag til en ny opsjonsordning for ansatte i oppstartselskaper. Det foreslås at den nye ordningen skal omfatte selskap med 50 eller færre årsverk og 80 mill. kroner eller mindre i samlede driftsinntekter og balansesum. Som oppstartselskap skal regnes selskap som ikke er eldre enn ti år.

I den nye ordningen som regjeringen foreslår blir ikke den ansatte skattlagt verken ved tildeling eller ved innløsning av opsjonen, men ved realisasjon av aksjene og da kun som aksjeinntekt og ikke som lønnsinntekt som i dag. Aksjene må verdsettes ved tildelingen da den avtalte innløsningskursen ikke kan settes lavere enn markedsverdien av aksjene ved tildelingen.

Det skal være en øvre grense for verdien av de underliggende aksjene knyttet til opsjonene både på selskapsnivå og for den enkelte ansatte, målt på tildelingstidspunktet.

Les mer i pressemelding 11. mai 2021.

Koronaregler

Det varsles også endringer i flere av ordningene som er innført i forbindelse med koronapandemien. Flere av disse endringene har vært varslet tidligere.

Se nærmere på regjeringen.no om de viktigste koronarelaterte forslagene i revidert budsjett 2021.

Avvikling av ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift

Departementet foreslår at ordningen fases ut for alle nye krav fra og med 30. juni 2021. Departementet foreslår videre at innbetaling av utsatte krav utsettes til 31. oktober 2021, og å øke avdragsperioden fra 6 til 12 måneder. Se pressemelding 16. april 2021.

Lønnstøtteordningen forlenges ut august

Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen til ut august. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for (108 dager) og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett (21,9 millioner kroner) holdes uendret. Se pressemelding 9. mai 2021.

Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021

Forutsatt godkjenning fra ESA foreslås det å forlenge ordningen ut oktober 2021, men i en nedtrappet versjon fra juli som gir sterkere insentiver til aktivitet. Regjeringen ber dessuten om fullmakt til å avvikle ordningen fra september dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå.

Les mer i egen artikkel på revisorforeningen.no.

Karantenekompensasjonsordningen

Ordningen foreslås forlenget ut juni 2021, forutsatt godkjennelse fra ESA.