Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021

I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver

Publisert:

De viktigste forslagene er:

Lavere trinnskatt

Regjeringen foreslår å redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2. Imidlertid reduseres innslagspunktet i trinnskattens trinn 3 med 2 600 kroner (etter at det er justert opp med forventet lønnsvekst).

Skattesatsen på alminnelig inntekt holdes uendret (22 prosent). Personfradraget og minstefradraget oppjusteres med forventet lønnsvekst (2,2 prosent).

Formuesbeskatningen

Det foreslås å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler mv. (inkludert næringseiendom) fra 35 til 45 prosent ved formuesfastsettelsen.

Formuesverdsettelsen av de dyreste primærboligene økes. Det betyr at rabatten reduseres fra 75 til 50 prosent for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner. Boliger med lavere verdi enn 15 mill. kroner skjermes og vil fortsatt ha en verdsettelsesrabatt på 75 prosent.

Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 pst.

Sikkerhetsventilen i formuesskatten forenkles og gjøres gunstigere for skattyterne. I dag (inntektsåret 2020) kan skattyter bare bruke sikkerhetsventilen hvis beregnet formuesverdi overstiger 30 % (bolig og fritidseiendom) eller 78 % (næringseiendom) av markedsverdien. Denne terskelen fjernes. Dessuten får skattyter fra 2021 de ordinære rabattene ved bruk av dokumentert omsetningsverdi, dvs 75 % (bolig og fritidseiendom), 45 % (næringseiendom fra 2021) og 10 % (sekundærbolig).

Regjeringen foreslår i tillegg å forenkle dokumentasjonskravet for næringseiendom. Nå blir det tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år – mot hvert år i dag.

Skattytere som ved kommunesammenslåing har fått økt den beregnede verdien av boligen fordi endringene i kommunestrukturen gjør at de havner i en annen prissone i SSBs boligmodell, kan i en overgangsperiode bruke den beregnede verdien for 2019, justert for prisvekst.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Forfall forskuddsskatt for personlig skattepliktige

Personlige skattyteres frist for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned, dvs. til henholdsvis 15. juni og 15. desember.

Aksjonærer

Renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap skattlegges på vanlig måte. I tillegg skattlegges renteinntekter som overstiger et skjermingsfradrag som utbytte. Renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte, vil fra 2021 bli oppjustert med justeringsfaktoren for utbytte.  I 2021 er justeringsfaktoren 1,44.

Ansatte

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2 000 til 5 000 kroner i året. Videre fjernes kravet om at gavene må gis etter en generell ordning. Ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Skattefri personalrabatt holdes uendret på kr 8 000.

Maksimal skattefri rabatt ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet foreslås økt fra 5 000 til 7 500 kroner. Satsen foreslås økt fra 20 til 25 pst.

Finansdepartementet foreslår å innføre opplysningsplikt om tildelte opsjoner i arbeidsforhold i små oppstartsselskap og en tilhørende enkel rapporteringsløsning. Rapportering skal skje årlig, og senest innen 1. februar i året etter.

Det innføres skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner.

Videre har Skatteetaten fått i oppdrag å se nærmere på veiledningen til reglene for naturalytelser. Det skal legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås økt fra 23 100 kroner til 23 900 kroner, men kilometersatsene i reisefradraget holdes uendret (kr. 1,56/0,76).

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Ungdom

BSU målrettes mot de som ikke eier bolig ved at personer som allerede eier bolig ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Maksimalt årlig sparebeløp økes fra 25 000 til 27 500 kroner. Maksimalt sparebeløp på 300 000 kroner holdes uendret. Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Frikortgrensen økes fra 55 000 til 60 000 kroner.

Kildeskatt på renter og royalty

Regjeringen foreslår å innføre kildeskatt på 15 pst. på renter, royalty og leiebetalinger for visse rigger, helikoptre osv. fra foretak med virksomhet i Norge til foretak innenfor samme konsern i lavskattland. For å sikre at reglene om kildeskatt er i samsvar med EØS-retten, foreslår regjeringen at betalinger til foretak som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, unntas fra skatteplikt.

Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Startavskrivninger

Det foreslås at ordningen med 10 pst. startavskrivninger på driftsmidler i saldogruppe d i ikke forlenges til 2021.

Særlige bransjer

Regjeringen foreslår å gjøre grunnrenteskatten for vannkraft om til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. En kontantstrømskatt vil tilføre kraftforetak betydelig likviditet og legger til rette for lønnsomme investeringer. Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.

Reindriftsfradraget økes til samme nivå som jordbruksfradraget. Anlegg i reindrift fritas fra eiendomsskatt på lik linje med jordbruks- og skogbrukseiendom.

Det innføres en produksjonsavgift i havbruksnæringen i tråd med forslag i Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Bilavgifter

Det foreslås innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler (med en sats tilsvarende satsen for motorsykler),  økt CO2-komponent i engangsavgiften for person- og varebiler, samt økt krav til elektrisk rekkevidde for at ladbare hybridbiler skal oppnå maksimalt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet.