Startavskrivning for investeringer i maskiner

Det blir innført 10 prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d).

Publisert:

Muligheten for forhøyet avskrivning vil gjelde driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir kjøprt fra og med 20. juli til og med 31. desember 2020. Det er et vilkår at driftsmiddelet ikke er ervervet fra nærstående slik dette er definert i skatteloven § 6-41 femte ledd.

Formålet med denne midlertidige regelen er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge.

Støtten begrenses til det enkelte foretak til 800 000 euro. Dette gjennomføres ved at maksimalt 1 600 millioner kroner kan danne grunnlag for forhøyet startavskrivning per foretak. I tillegg stilles det som utgangspunkt vilkår om at støtte ikke kan gis til foretak som allerede 31. desember 2019 var i økonomiske vanskeligheter. Støtte kan likevel gis til foretak som oppfylte kriteriene for å bli regnet for være «i vanskeligheter» den 31. desember 2019, med følgende forutsetninger:  Foretaket regnes som en «liten» eller «svært liten» bedrift, og foretaket er ikke under konkursbehandling eller har mottatt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte.

Finansdepartementet vil fastsette den formelle forskriften senere og sørge for at det etableres rutiner for rapportering i tråd med gjeldende regler for offentlig støtte i form av startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d.

Avskrivninger for skip, rigger mv.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) og Innst. 216 S (2019–2020) anmodet Stortinget regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent og komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020. I revidert nasjonalbudsjett anbefalte regjeringen at forslaget ikke skulle gjennomføres. Finansdepartementet mener forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre potensielt høye administrative kostnader målt opp mot fordelen som støttemottakerne vil oppnå.

Finansdepartementet fastholder dermed vurderingene som ble lagt frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og tar derfor ikke sikte på å innføre tiltaket gjennom forskrift.