Styring og finansiering av barnehagesektoren - nye regler på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Tema for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren.

Publisert:

Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023 og legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer.

Departementet foreslår å "gi kommunen flere styringsvirkemidler innenfor tydelige og forutsigbare rammer". Videre foreslår departementet nye regler om tildeling av tilskudd til private barnehager som tar hensyn til at barn og barnehager er forskjellige. Det foreslås også endringer i reglene om de private barnehagenes organisering og kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Videre foreslås det endringer i reglene om tilsyn og reaksjoner.

Etter forslaget vil barnehager som er omfattet av et av unntakene i barnehageloven § 7 a tredje ledd eller forskriften § 3 a og som ikke utarbeider årsregnskap for barnehagene etter kravene i regnskapsloven, måtte utarbeide et eget regnskap for hver barnehage som er godkjent etter barnehageloven. Etter § 7 skal barnehagen få regnskapet revidert av en statsautorisert revisor. Rapporteringen etter økonomiforskriften § 8 skal også attesteres av en statsautorisert revisor.

I høringen foreslås også å unnta barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke og åpne barnehager fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget innebærer en lettelse av de administrative forpliktelsene for barnehagene det gjelder.

 

Høringsfristen er 01.02.2024

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]