Taksonomien og norsk ikrafttredelse

Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021.

Publisert:

Forslaget til ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852 ble førstegangsbehandlet i Stortinget tirsdag 14. desember.

Loven ble sanksjonert til norsk lov i statrsåd onsdag 22. desember som Lovvedtak 21 (2021-2022) lov nr. 161. Ikrafttredelse er enda ikke kjent. Finansdepartementet bekreftet dog at ikrafttredelse ikke kan skje før de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forventes gjort i løpet av første halvår 2022.

Ikrafttredelsesdatoen har konsekvenser for rapporteringskrav knyttet til årsregnskapet for de foreslått omfattede selskapene. Finansdepartementet oppfordrer likevel norske foretak som er foreslått omfattet av de nye rapporteringspliktene, om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for regnskapsåret 2021, selv om loven ikke skulle være satt i kraft på tidspunktet for avgivelsen av årsrapporten.

Taksonomiforordningen artikkel 8 omfatter foretak som etter regnskapsdirektivet skal rapportere ikke-finansiell informasjon om virksomheten. Disse foretakene skal inkludere informasjon i sin periodiske rapportering om hvordan, og i hvilket omfang, deres virksomhet knytter seg til bærekraftige økonomiske aktiviteter slik de er definert i taksonomien. Hvilken informasjon som skal offentliggjøres og hvordan den skal presenteres, avhenger av om foretaket er et finansforetak eller et ikke-finansielt foretak. Selv om norsk ikrafttredelse kommer senere enn i EU, endrer det ikke hovedfremdriftsplanen til taksonomien illustrert under.

Kravene til revisjon og digitalisering av rapporteringen som er foreslått i CSRD, er også foreslått å gjelde for rapporteringen foretakene skal gjøre etter artikkel 8 i taksonomiforordningen.

De foreslåtte endringene i regnskapsdirektivet som følge av CSRD, vil endre definisjonen av foretak som omfattes av kravene. Verdipapirlovutvalget ble tidligere i høst gitt et tilleggsmandat og vil utrede hvordan dette bør bli gjennomført i Norge. Revisorforeningen er i den forbindelse invitert til å sitte i utvalget samt å yte sekretærbistand.

Finanstilsynet taksonomi 2.PNG