Tematilsyn - Revisjonsutvalg og revisors vesentlighetsgrenser

Finanstilsynet har hatt et tematilsyn om revisors vesentlighetsgrenser benyttet ved revisjonen for et utvalg av foretak av allmenn interesse og revisjonsutvalgenes forhold til vesentlighetsgrenser.

Publisert:

Revisors vesentlighetsgrense

Etter ISA 320 punkt 10 skal revisor ved utarbeidelse av overordnet revisjonsstrategi fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett. Revisjonsstandarden har ikke en bestemt metode for fastsettelse av revisors vesentlighetsgrenser. Fastsettelse av vesentlighet innebærer at det utøves profesjonelt skjønn hvor det benyttes både kvalitative og kvantitative faktorer.

I revisjonsdokumentasjonen skal revisor dokumentere beløp og faktorer som er vurdert ved fastsettelsen av vesentlighetsgrense, vesentlighetsgrenser for bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger, arbeidsvesentlighet og eventuell revurdering av fastsatte grenser, jf. ISA 320 punkt 14.

Vurderingen av vesentlighetsgrense bygger på kvantitative og kvalitative faktorer. Den kvantitative faktoren er ofte basert på en valgt prosentsats av et grunnlag (typisk en regnskapspost i regnskapet, for eksempel resultat før skatt), mens de kvalitative faktorene som kan påvirke fastsatt vesentlighetsgrense, er blant annet elementene i regnskapet som brukerne gjør sine beslutninger på grunnlag av. Dette kan være livssyklus, bransje, eierstruktur og måten foretaket er finansiert.

Alle revisjonsselskapene har som del av sin metodikk en opplisting av aktuelle grunnlag (typisk en regnskapspost i årsregnskapet, for eksempel inntekter) som multipliseres med et intervall i prosent man tillater revisjonsteamet å anvende for fastsettelse av vesentlighetsgrense. Intervallene som er oppgitt i revisjonsselskapenes metodikk, er tilnærmet like mellom revisjonsselskapene og følger av deres globale fastsatte metodikk. Det mest vanlige grunnlaget er resultat før skatt. Revisor dokumenterer i henhold til metodikken en begrunnet oppfatning om hvem som er de viktigste brukerne av revisjonsklientens finansielle informasjon, og hva disse brukerne har som fokus, dette påvirker valg av grunnlag og anvendelse av revisors profesjonelle skjønn.

Selv om vesentlighetsgrensen er innenfor revisjonsselskapenes metodikk både ved valg av grunnlag og intervall, viser gjennomgangen at det i enkelte tilfeller ikke er dokumentert på en slik måte at vurderingen av relevante kvalitative faktorene kan etterprøves. I disse tilfellene har revisor, i stikkordsform og i korte setninger, skrevet ned kvalitative faktorer, men ikke begrunnet sine vurderinger. Finanstilsynet fant heller ikke at slikt som konsesjonskrav, for eksempel kapitaldekning for bank, ble brukt som kvantitativ eller kvalitativ faktor når man vurderer og fastsetter vesentlighetsgrensen. 

Revisjonsutvalgets oppgaver

Finanstilsynet påpeker at revisjonsforordningen og revisjonsdirektivet endrer pliktene som gjelder for foretak av allmenn interesse og deres revisjonsutvalg. De nye bestemmelsene pålegger revisjonsutvalgene flere oppgaver enn tidligere og skjerper kravet til kommunikasjon og samhandling mellom revisjonsutvalg og foretakets valgte revisor.

Revisorloven § 12-1, jf. revisjonsforordningen artikkel 11, krever at revisor legger frem en årlig rapport (tilleggsrapport som forklarer resultatet av den lovfestede revisjonen) for revisjonsutvalget. Rapporten skal blant annet, etter artikkel 11 nr. 2 første ledd bokstav h, opplyse om vesentlighetsgrensen som er anvendt ved revisjonen av regnskapet som helhet, og hvis det er relevant, vesentlighetsgrensene som er satt for særskilte transaksjonsklasser og opplysninger, og opplyse om de kvalitative faktorene som ble tatt hensyn til.

14 av 22 revisjonsutvalg uttaler at de kun på et overordnet nivå har forståelse for hvordan revisor anvender vesentlighetsgrenser i revisjonsutførelsen og hvordan dette påvirker omfang og art av revisors utførte arbeid. 7 av 22 revisjonsutvalg uttaler at de også har en forståelse for områder med særskilt risiko. Samtlige revisjonsutvalg er entydige i at revisors fastsatte vesentlighetsgrenser er tilstrekkelige for revisjonen av foretakenes regnskaper for 2020, selv om enkelte revisjonsutvalgene har hatt kommentarer til at revisors opprinnelige vesentlighetsgrense synes å være for høy.