Tidfesting av tilskudd etter kompensasjonsordning 2

Tilskudd til dekning av faste kostnader som gjelder tilskuddsperioder i 2020 skal inntektsføres i 2020 både skattemessig og regnskapsmessig.

Publisert:

Dette gjelder selv om søknaden først sendes og innvilges i 2021, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse 2. februar 2021 til Regnskap Norge.

Skattemessig

Skattemessig gjelder realisasjonsprinsippet, dvs. at inntektsføring skal skjer når skattyter får en ubetinget rett til ytelsen, jf. skatteloven § 14-2. Etter Skattedirektoratets mening er det allerede ved utløpet av kompensasjonsperioden klart at den skattepliktige har en ubetinget rett til ytelsen. Derfor skal tilskudd som gjelder tilskuddsperioder i 2020 tidfestes i 2020, selv om søknaden først sendes og innvilges i 2021.

Regnskapsmessig

NRS 4 Offentlige tilskudd omhandler regnskapsføringen av tilskudd. Tilskuddene gjennom kompensasjonsordning 1 og 2 beregnes ut fra faste kostnader, men er ment å kompensere for tapt omsetning, og bør derfor klassifiseres som annen driftsinntekt, ikke som en kostnadsreduksjon.

Tilskuddene er driftstilskudd, og skal resultatføres samtidig med den inntekten de erstatter. Det innebærer at tilskuddene for september/oktober og november/desember 2020 skal inntektsføres i 2020.

Noteopplysninger om tilskudd

Det følger av NRS 4 at øvrige foretak skal gi følgende tilleggsopplysninger om offentlige tilskudd:

  • Hvilke typer tilskudd foretaket har og varighet. Det skal gis informasjon om betingede forpliktelser tilknyttet tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom visse forutsetninger ikke oppfylles.
  • Regnskapsmessig behandling av tilskudd.
  • Tilskuddsbeløpenes størrelse.
  • Opplysninger om tilskudd som ikke direkte fremgår av regnskapet.

Små foretak

Det følger av NRS 8 punkt 7.1.1.3.3 at små foretak skal opplyse om den regnskapsmessige behandlingen av tilskudd og tilskuddsbeløpenes størrelse.