Utredning om pensjon fra første krone og første dag

En arbeidsgruppe har utredet forslag til pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger og medlemskap i alle private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent.

Publisert:

Arbeidsgruppen kommer ikke med tilrådninger om endringer i pensjonsregelverket, men har utredet konsekvensene for bl.a. arbeidstakere og arbeidsgivere av ulike endringsalternativer. Det er utarbeidet utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer for de ulike alternativene som er utredet:

  • Endringer vedr. pensjon fra første krone
  • Endringer vedr. krav til nedre alder
  • Endringer vedr. oppheving av krav til stillingsandel
  • Endringer vedr. krav om 10 prosent stillingsandel
  • Endringer vedr. minstekrav til lønn

Rapporten er sendt på høring med kommentarfrist 19. mars 2021.