Utsatt betaling av særavgifter

Betalingsfristen for særavgifter som skulle vært innbetalt i april og mai 2020 er utsatt til 18. juni 2020.

Publisert:

Utsatt betaling

Stortinget fattet den 31 mars 2020 et anmodningsvedtak der de ba regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen, bryggerinæringen og andre aktuelle næringer, jf Innst. 216 S (2019-2020).

Vedtaket ble fulgt opp av regjeringen i Prop 70 LS den 3. april 2020 med forslag om å utsette innbetalingene av avgift på alkohol, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje, veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift som skulle skjedd i april og mai til 18. juni 2020.

Midlertidig opphevelse av avgifter

Videre er CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser opphevet fra 1. april 2020, mot at det inngås en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.

Regjeringen foreslo dessuten å avvikle totalisatoravgiften på hesteveddeløp for 2020, med virkning fra 1. januar 2020. 

Forslagene ble vedtatt av Stortinget 7. april 2020.