Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet og regulering

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal utrede Finanstilsynets oppgaver og fremme forslag om en ny finanstilsynslov. Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, tidligere styreleder i Finanstilsynet.

Publisert:

Hovedoppgaven

Utvalget skal i følge mandatet utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

Tilsynet med revisorer

I mandatet blir det påpekt at Finanstilsynet i dag fører tilsyn med en rekke virksomhetstyper:

"Mange av disse virksomhetene faller inn under ansvaret til finanstilsyn eller sentralbanker i andre europeiske land, mens andre områder, som for eksempel regnskap, revisjon og eiendomsmegling, kan være dekket av mer spesialiserte enheter eller ikke være gjenstand for tilsyn (for eksempel regnskapsførere). Finanstilsynet dekker også områder hvor andre nasjonale myndigheter har tilgrensende eller overlappende ansvarsområder, for eksempel på hvitvaskingsområdet (justismyndigheter), forbrukerområdet (justis- og forbrukermyndigheter) og konkurranseområdet (konkurransemyndighetene). 
 • Utvalget skal drøfte avgrensningen av Finanstilsynets arbeidsområde. Dersom utvalget foreslår endringer, bør det drøftes hvilke alternativer utvalget mener gir den samfunnsøkonomiske beste løsningen. Utvalget bør i den forbindelse drøfte arbeidsdelingen mellom Finanstilsynet og andre virksomheter. Utvalget kan ta opp arbeidsdelingen mellom Finanstilsynet og Norges Bank."

Utredningsfrist

Utvalget skal levere utredningen innen 1. desember 2022.

Medlemmene i utvalget

 • Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)
 • Professor Jostein Askim, Oslo
 • Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Bergen
 • Direktør Jesper Berg, København
 • Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum
 • Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen, Oslo
 • Advokat Amund Noss, Oslo
 • Leder for kommunikasjon og innovasjon Rea Parashar, Bergen
 • Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Trondheim
 • Rådgiver Katrine Trovik, Bergen