Verdsetting av fast eiendom

Forskriftsbestemmelsene om bruk av sikkerhetsventilen for næringseiendom og fastsetting av formuesverdi av boligeiendom etter kommunesammenslåing er fastsatt.

Publisert:

Statsbudsjettet

I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt å forenkle dokumentasjonskravet ved bruk av sikkerhetsventilen for næringseiendom. Nå blir det tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år.

Enkelte skattytere har fått økt formuesverdien av bolig etter kommunesammenslåing fordi endringene i kommunestrukturen gjør at de havner i en annen prissone i SSBs boligmodell. Disse kan i en overgangsperiode bruke den beregnede verdien for 2019, justert for prisvekst.

Forskriftsbestemmelsene som regulerer disse endringene er nå fastsatt.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Dersom skattyter kan dokumentere en lavere markedsverdi enn skatteetatens verdi, kan skattyter benytte den dokumenterte verdien.

For de fem påfølgende inntektsårene benyttes skatteetatens verdi, men redusert med et fradrag som settes lik det prosentvise avviket mellom skatteetatens verdi og eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Endringene gjelder fra 2021.

Formuesverdien på næringseiendom settes til 55 prosent.

Kommunesammenslåing

Skattytere som eier primærbolig eller sekundærbolig i en bolig som har endret kommunetilhørighet i 2020 enten ved kommunesammenslåing eller grensejustering, kan for 2020 bruke verdien fra 2019 oppjustert for prisvekst etter SSBs beregninger.

For senere år skal man ta utgangspunkt i boligens beregnede verdi i den nye kommunen, men nedjustere tilsvarende det prosentvise avviket mellom verdi fastsatt i den nye kommunen og verdi fastsatt i den gamle kommunen for inntektsåret 2020.

Formuesverdien settes til 25 prosent for primærboliger og 90 prosent for sekundærboliger.