Vil legge til rette for mer bruk av leie til eie-ordninger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endring i skatteloven § 7-3, som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

Publisert:

Leie til eie er en vanlig betegnelse på en ordning med en tidsbegrenset leiekontrakt for en leilighet, som kombineres med en rett for leietaker til å kjøpe leiligheten til en forhåndsbestemt pris på et senere tidspunkt. For førstegangskjøpere kan avtaler om leie til eie av borettslagsleiligheter være en enklere vei inn i boligmarkedet.

Gjeldende skatteregler for borettslag og boligaksjeselskap begrenser imidlertid hvor stor andel av selskapets boligmasse som kan leies ut til eksterne (herunder leie til eie). Grensen er satt til maksimalt 15 pst. av totale leieinntekter. Finansdepartementet foreslår at ved til eie-kontrakter kan leieinntektene utgjøre inntil 30 pst. Det forslås en begrensning i tid på 5 år for utleie av den enkelte boenhet.

Det foreslås at nye regler skal tre i kraft fra 2022.

Høringsfristen er 20. august 2021.