Andre tiltak

Aktive ordninger

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter, herunder de som har fått innvilget betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det kan legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige og oppstått som følge av koronasituasjonen.

Les mer på regjeringen.no 

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften. Til 30.09.

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent. Dette kan ha betydning for næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån, se regjeringen.noFinansdepartementet har besluttet å avvikle den økte fleksibilitetskvoten fra 4. kvartal 2020

 • Tiltak fremmet og vedtatt: 23. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. april til 30. september 2020 (Finansdepartementet har besluttet å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ut tredje kvartal). 

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering for utenlandske arbeidsgivere

Finansdepartementet har i forskrift gitt fritak fra rapporteringsplikten og plikten til å foreta forskuddstrekk for arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet. Fritaket er begrenset til arbeidsgivere som ikke har arbeidstakere som arbeider i Norge under ordinære omstendigheter.

 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 25. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 13. mars til 31. desember 2020.

Reduserte inndrivelseskostnader - nedsettelse av gebyrer og salærer i inkassosaker

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker. Forslaget gjelder nedsettelser av inndrivingskostnader som kan tre i kraft før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Midlertidig lov om rekonstruksjon (for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter)

Stortinget har vedtatt å endre reglene for gjeldsforhandling for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Justisdepartementet har videre sendt på høring forslag til forskriftsregler om forenklet rekonstruksjon for små foretak. Forskrift fastsatt 19. juni 2020 (foreløpig ikke offentliggjort) 

Tilbudspris ved pliktig tilbud etter verdipapirhandelloven - tiltak for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper. Ut 2020.

Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud, fastsatt 20. mai 2020.
 • Ikrafttredelse: Straks.

Unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Til 31.10.

For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å bl.a. å forlenge fristene med femten virkedager i alle saker om fusjon.

 • Forslag lansert: forslag sendt på høring 27. mars
 • Forslag fremmet: 3. april 2020, Prop 74 L (2019-2020) 
 • Vedtatt: Innst. 236 L (2019-2020) avgitt 7. april 2020, .
 • Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19. Gjelder frem til 31. oktober 2020. Sanksjonert 17. april 2020.
 • Ikrafttredelse: Trer i kraft straks og gjelder frem til 31. oktober 2020.

 

Utløpte ordninger

Endringer i pakkereiseloven og styrking av reisegarantifondet. Til 14.06.

Midlertidig lovhjemmel til å forlenge fristen for tilbakebetaling av penger til kunden som må avbestille pga. ekstraordinære omstendigheter samt en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Tilfører 100 mill. kroner til Reisegarantifondet.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Lovendring behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Forskrift fastsatt 24. april 2020
 • Ikrafttredelse: 24. april 2020. 
 • Styrking av reisegarantifondet ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020, Innst 216 S (2019-2020)