Andre tiltak

Aktive ordninger

Sesongarbeidere kan bli i Norge ut året

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med en forskriftsendring som åpner for at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelsen ut 2021.

Sesongarbeidere har tidligere kunnet forlenge opphold i Norge ut september 2021. Pressemelding på regjeringen.no

Søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger

Ordningen skal gi adgang til innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter ved at bedrifter kan søke om unntak fra innreiserestriksjoner for utlending som har teknisk kompetanse, og som skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Fra 22. mars inkluderes også spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur

Fra 14. april utvides ordningen til også å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

Les mer på regjeringen.no 

Dersom utlendingen skal gjennomføre innreisekarantene på et sted i regi av arbeidsgiver, skal det legges ved vedtak fra arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av karantenestedet. Foreligger det ikke slik godkjennelse, må karantenen gjennomføres på karantenehotell. Les mer på arbeidstilsynet.no 

Søknad sendes sjøfartsdirektoratet

Det er etablert en egen ordning for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær (grøntsektoren). Mer informasjon og søknadsskjema på landbruksdirektoratet.no
 

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter, herunder de som har fått innvilget betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det kan legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige og oppstått som følge av koronasituasjonen.

Les mer på regjeringen.no 

Midlertidig lov om rekonstruksjon (for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter)

Stortinget har vedtatt midlertidig lov om rekonstruksjon, med endring av reglene for gjeldsforhandling, for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Loven gjelder til 1. januar 2022, men Justisdepartementet har foreslått å forlenge virketiden til 1. juli 2023 da den kan erstattes med permanente regler

 

Tilbudspris ved pliktig tilbud etter verdipapirhandelloven - tiltak for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Tiltaket skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

Forskriften gjelder ut 2021.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud, fastsatt 20. mai 2020.
 • Ikrafttredelse: 20. mai 2020 - 31. desember 2021.

 

Utløpte ordninger

Unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Til 31.10.

For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å bl.a. å forlenge fristene med femten virkedager i alle saker om fusjon.

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering for utenlandske arbeidsgivere

Finansdepartementet har i forskrift gitt fritak fra rapporteringsplikten og plikten til å foreta forskuddstrekk for arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet. Fritaket er begrenset til arbeidsgivere som ikke har arbeidstakere som arbeider i Norge under ordinære omstendigheter.

 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 25. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 13. mars til 31. desember 2020.

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften. Til 30.09.

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent. Dette kan ha betydning for næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån, se regjeringen.noFinansdepartementet har besluttet å avvikle den økte fleksibilitetskvoten fra 4. kvartal 2020

 • Tiltak fremmet og vedtatt: 23. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. april til 30. september 2020 (Finansdepartementet har besluttet å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ut tredje kvartal). 

Endringer i pakkereiseloven og styrking av reisegarantifondet. Til 14.06.

Midlertidig lovhjemmel til å forlenge fristen for tilbakebetaling av penger til kunden som må avbestille pga. ekstraordinære omstendigheter samt en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Tilfører 100 mill. kroner til Reisegarantifondet.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Lovendring behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Forskrift fastsatt 24. april 2020
 • Ikrafttredelse: 24. april 2020. 
 • Styrking av reisegarantifondet ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020, Innst 216 S (2019-2020)