Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.

Aktive ordninger

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen vil innføre en kompensasjonsordning for pendlere bosatt i EØS-området som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet gjelder. Kompensasjon skal gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Arbeidsgiver forskutterer kompensasjonen som deretter får refundert beløpet gjennom Nav.

Les mer på regjeringen.no
 

 • Tiltak lansert: 9. mars 2021. 
 • Prop. 93 LS (2020-2021) fremmet 12. mars 2021 (forskutteringsplikt for arbeidsgiver).

Lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider i landbruket eller fiskeindustrien kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet.

Arbeids- og sosialdepartementet vil legge frem en endringsforskrift med virkning frem til 1. oktober 2021 for landbruket og 1. juni for fiskeindustrien.

Forskuttering av dagpenger

Det er åpnet for at NAV kan forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet utgjør om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. Fra 1. januar 2021 må man vente 4 uker fra man søker om dagpenger til man kan søke om forskudd på dagpenger.

 • Forslaget lansert: 27. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: Vedtatt 27. mars 2020 (opphevet). Erstattet av Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 27. mars - 30. juni 2021.
 • Teknisk løsning på NAV.no

Permittering av ansatte – redusert arbeidsgiverperiode, særskilt lønnskompensasjon, mv.

Konsekvensene av koronavirusutbruddet gjør at mange bedrifter, inkludert revisjonsforetak, får behov for å permittere ansatte. I en artikkel på revisorforeningen.no er det gitt oversikt tilpasset revisjonsforetakene over relevante lover, regler og prosedyrer som må følges ved permittering av ansatte. 

Les mer på revisorforeningen.no

Permitteringsperiode, arbeidsgiverperiode og dagpenger

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) ble redusert fra 15 til 2 dager i perioden fra 20 mars til 31. august. Fra 1. september ble arbeidsgiverperioden økt til 10 dager.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden utbetaler NAV lønn, men fra dag 21 får den permitterte kun utbetalt dagpenger. Dagpengesatsen opp til 3G er forhøyet til 80 prosent ut mars 2021. Utover 3G er nivået på 62,4 prosent, som vanlig. 

Fra 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker. I tillegg innføres det en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. mars 2021. 

Regjeringen har varslet at permitteringsordningen skal forlenges fram til 1. juli 2021. Det samme gjelder retten til dagpenger. Dette gjelder også den forhøyde dagpengesatsen på 80 % inntil 3G. Regjeringen har også foreslått å utsette innføringen av arbeidsgiverperiode II på fem dager fra 1. mars til 1. juni 2021.

Den 29. januar foreslo regjeringen å senke den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger og at kravet til redusert arbeidstid senkes fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent.

Dagpengemottakerne som fra og med 1. november 2020 har nådd maksimal dagpengeperiode, kan søke om å få dagpenger igjen fra og med 1. februar 2021. De som når maksperioden på dagpenger mellom 1. februar og 30. september, vil få maksperioden utvidet til 30. september. 

Som en midlertidig ordning skal det gis feriepenger med 10,2 %, maks kr. 25 000, på dagpenger mottatt i minst 8 uker i perioden fra april 2020. Se nærmere i Prop. 132 S (2020–2021).

Les mer på regjeringen.no

Det er fastsatt en rekke unntak og tilpasninger i reglene om dagpenger og andre ytelser fra folketrygden.

Redusert arbeidsgiverperiode

Midlertidige unntak fra regler om dagpenger og andre ytelser

 

Foreldrenes rett til omsorgspenger («sykt barn-dager»)

Første halvår 2020 ble antall dager med omsorgspenger fordoblet. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Fra 1. juli 2020 ble ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering gjeninnført, men arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilt slik at foreldrene får full årskvote for siste halvår 2020.

Omsorgspenger kan også utbetales ved stengte skoler og barnehager eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer. Da kan også omsorgsdager overføres til den andre omsorgspersonen.

Har foreldrene brukt opp årskvoten for siste halvår 2020 og det kommer lokale utbrudd slik at skole eller barnehage må stenge, eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn, har Regjeringen foreslått å innføre ekstra omsorgsdager. Arbeidsgiver kan forskuttere omsorgspenger og kreve disse refundert fra NAV. Disse ordningene er forlenget ut første halvår 2021. Videre er koveten med omsorgsdager fordoblet i 2021.

Fra 13. mars 2020 fikk frilansere og selvstendig næringsdrivende en kompensasjon på 100 % inntil 6G fra fjerde dag. Fra 1. juli ble den ordinære ventetiden på ti dager gjeninnført.

Se omtale på regjeringen.no

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene ved sykefravær som skyldes korona. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag.

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker lenger kreve å bruke egenmelding de første 16. dagene av sykefraværet, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær, Prop. 127 S (2019-2020)

Se omtale om refusjon av sykepenger for dag 4-16 på nav.no

Se også informasjon på nav.no om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Fra 1. juni er det krav om sykmelding fra lege fra den fjerde dag man er syk, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

Disse ordningene er forlenget til å gjelde til og med 31. mars 2021. Regjeringen har fremmet forslag om å forlenge ordningene ut juni 2021. 

Se omtale på regjeringen.no

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger kan fortsette som medlemmer
Midlertidig stønad til lærlinger

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet eller permittering på nivå med lærlingelønnen. Ordningen sikrer dagpenger med 100 prosent av inntekten opp til 1,5 G, og med 62,4 prosent av lønn fra 1,5 til 6 G.

Ordningen for permitterte lærlinger er forlenget til og med 31. mars 2021.Regjeringen har forslått å forlenge ordningen til og med 30. juni 2021

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (Oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forskrift fastsatt: 7. mai 2020 (endring i forskrift 20 mars 2020 nr. 368)
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020
 • Forlengelse av dagpengeordningen for lærlinger til og med 30. juni 2021: Prop 72 LS fremmet 15. januar 2021 

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb omfattes. Det er også klarlagt at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 7. april 2020
 • Forskriftsendring vedtatt: 7. april 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 1. mars 2020.

 

Utløpte ordninger

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger

Det er fastsatt midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien. Faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge i permitteringsperioden og få rett til dagpenger, uten at de må ta ethvert lønnet arbeid hvor som helst i Norge mens de er permittert. Unntakene skal ha virkning fra 4. mai til 31. oktober 2020.

Les mer på regjeringen.no

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut oktober måned (forlenget fra ut juni). Det samme gjelder de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker. Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget den 16. mars 2020.

Les mer på regjeringen.no

Permitterte får dagpenger i påsken

Regjeringen opphever særregler i dagpengeforskriften § 6-3 slik at permitterte får dagpenger i jul- og påskehøytiden.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslaget lansert: Forslag sendt på høring 19. september 2019
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Straks