Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.

Aktive ordninger

Permittering av ansatte – redusert arbeidsgiverperiode, særskilt lønnskompensasjon, mv.

Konsekvensene av koronavirusutbruddet gjør at mange bedrifter, inkludert revisjonsforetak, får behov for å permittere ansatte. I en artikkel på revisorforeningen.no er det gitt oversikt tilpasset revisjonsforetakene over relevante lover, regler og prosedyrer som må følges ved permittering av ansatte. Artikkelen er i første rekke skrevet med tanke på permittering av ansatte i revisjonsforetakene, men informasjonen vil også kunne være relevant ved diskusjon av permitteringer hos klienter.

Les mer på revisorforeningen.no

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 15 til 2 dager. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20. Arbeidsgivere som har forskuttert dagpenger i form av lønn må søke om refusjon fra NAV. Merk at NAV ikke refunderer lønn for permitteringer som starter 20. april eller senere.

Les mer på nav.no

Regjeringen har varslet at den vil foreslå å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november 2020. I tillegg foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Les mer på regjeringen.no

Det er fastsatt en rekke unntak og tilpasninger i reglene om dagpenger og andre ytelser fra folketrygden.

Redusert arbeidsgiverperiode

 • Lovendring vedtatt: 20. mars 2020 - lønnsplikt for arbeidsgiver redusert fra 15 til 2 dager
 • Forskrifter vedtatt: 20. mars 2020 - virkningstid for nye og iverksatte permitteringer
 • Ikrafttredelse: 20. mars 2020
 • Virkningstid: Fra om med 20. mars 2020
 • Arbeids- og sosialdepartementet fremmet i Prop. 125 L (2019-2020) forslag om at arbeidsgivers lønnsplikt økes til ti dager fra 1. september 2020. Den forhøyede dagpengesatsen videreføres inntil videre.
 • Forslag vedtatt: Innst 386 L (2019-2020). Sanksjonert 23. juni 2020.   

Midlertidig lønnskompensasjon for permitterte

 • Forskrift vedtatt: 29. mai 2020 - full lønn opp til 6G fra dag 3-20
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars frem til 31. august 2020.
 • Lønnskompensasjonen utbetales fra NAV på grunnlag av opplysninger som innrapporteres av arbeidsgiver. Les mer på nav.no

Midlertidige unntak fra regler om dagpenger og andre ytelser

 • Forskrift 20. april 2020 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
 • Forskrift 3. april 2020 om virkningstidspunkt for unntak som gjelder dagpenger
 • Virkningstid: Fra og med 20. mars 2020. Gradering av dagpenger fra 13. april 2020.

Fritak fra arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon

 • Forslag fremmet: 16. april 2020
 • Forskrift fastsatt: 16. april 2020
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 til 31. oktober 2020

Midlertidige ordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt forlenges

Regjeringen foreslår at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. Det samme gjelder de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker. Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 

Les mer på regjeringen.no

Foreldrenes rett til omsorgspenger («sykt barn-dager»)

Antall dager med omsorgspenger fordobles. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Omsorgspenger også ved stengte skoler og barnehager. Adgang til å overføre omsorgsdager til den andre for de med samfunnskritiske funksjoner. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 % fra fjerde dag.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslag lansert: 13. mars 2020 (Prop 53 LS)
 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 20. mars
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 13. mars- 31. des. 2020
 • Fra 1. juli 2020 ble arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilt slik at foreldrene får full årskvote for siste halvår 2020. Ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering ble gjeninnført.  Forskriftsendring 26. juni 2020
 • Har foreldrene brukt opp årskvoten for siste halvår og det kommer lokale utbrudd slik at sole eller barnehage må stenge, har Regjeringen foreslått å innføre ekstra omsorgsdager. Arbeidsgiver kan forskuttere omsorgspenger og kreve disse refundert fra NAV. Se pressemelding 15. september.

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV kan fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Det er besluttet at man fra 1. juni ikke lenger kan kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær, Prop. 127 S (2019-2020)

Se omtale om refusjon av sykepenger for dag 4-16 på nav.no

Se også informasjon på nav.no om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Se omtale på regjeringen.no

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger

Det er fastsatt midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien. Faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge i permitteringsperioden og få rett til dagpenger, uten at de må ta ethvert lønnet arbeid hvor som helst i Norge mens de er permittert. Unntakene skal ha virkning fra 4. mai til 31. oktober 2020.

Les mer på regjeringen.no

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger kan fortsette som medlemmer

Det er vedtatt midlertidige lovendringer slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 3. april 2020, Prop 70 LS (2019-2020), kap 3
 • Vedtatt: Innst 232 L (2019-2020) avgitt 7. april 2020. Loven sanksjonert 17. april 2020.
 • Virkningstidspunkt: Trer i kraft straks. Oppheves 6 måneder etter ikrafttredelse.

Midlertidig stønad til lærlinger

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet eller permittering på nivå med lærlingelønnen.

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (Oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forskrift fastsatt: 7. mai 2020 (endring i forskrift 20 mars 2020 nr. 368)
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb omfattes. Det er også klarlagt at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 7. april 2020
 • Forskriftsendring vedtatt: 7. april 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 1. mars 2020.

 

Utløpte ordninger

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet utgjør om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. 

 • Forslaget lansert: 27. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: Vedtatt i statsråd 27. mars 2020
 • Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 27. mars - 31. desember 2020.
 • Teknisk løsning på NAV.no

Permitterte får dagpenger i påsken

Regjeringen opphever særregler i dagpengeforskriften § 6-3 slik at permitterte får dagpenger i jul- og påskehøytiden.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslaget lansert: Forslag sendt på høring 19. september 2019
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Straks