Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.

Aktive ordninger

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Det er innført en kompensasjonsordning for pendlere bosatt i EØS-området som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner. Ordningen gjelder fra 29. januar 2021 da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet gjelder. Kompensasjon skal gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Arbeidsgiver forskutterer kompensasjonen som deretter får refundert beløpet gjennom Nav.

Les mer på regjeringen.no

Mer informasjon blir lagt ut på nav.no
 

 • Tiltak lansert: 9. mars 2021. 
 • Prop. 93 LS (2020-2021) fremmet 12. mars 2021 (forskutteringsplikt for arbeidsgiver). Vedtatt av Stortinget 8. april 2021.
 • Forskriftsendring vedtatt 16. april 2021

Lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider i landbruket eller fiskeindustrien kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet.

Reglene gjelder med virkning fra 19. februar og frem til 1. oktober 2021 for landbruket og 1. juni for fiskeindustrien.

Les mer på nav.no

Permittering av ansatte – redusert arbeidsgiverperiode, særskilt lønnskompensasjon, mv.

Det er vedtatt en rekke endringer i permitterings- og dagpengereglene under pandemien. Det viktigste er:

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) ble redusert fra 15 til 2 dager i perioden fra 20 mars til 31. august 2020. Fra 1. september 2020 ble arbeidsgiverperioden økt til 10 dager.

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter ble opphevet i mars 2020, gjeninnført fra 1. januar 2021, men opphevet igjen fra 19. februar 2021 frem til 1. oktober 2021.

Opprinnelig ble permitterte sikret 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20 fra NAV og dagpenger fra dag 21. Etter at arbeidsgiverperioden ble økt til 10 dager fikk den permitterte dagpenger fra NAV fra dag 11. Dagpengesatsen opp til 3G er imidlertid forhøyet til 80 prosent. Utover 3G er nivået på 62,4 prosent, som vanlig. 

Fra 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker.

Permitteringsordningen er forlenget fram til 1. oktober 2021. Det samme gjelder retten til dagpenger, herunder den forhøyde dagpengesatsen på 80 % inntil 3G. 

Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger og kravet til redusert arbeidstid er redusert fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent fram til 1. november 2020 og i perioden fra 1. mars 2021.

Dagpengemottakerne som fra og med 1. november 2020 har nådd maksimal dagpengeperiode, kan søke om å få dagpenger igjen fra og med 1. februar 2021. De som når maksperioden på dagpenger mellom 1. februar og 30. september, vil få maksperioden utvidet til 30. september. 

Som en midlertidig ordning skal det gis feriepenger med 10,2 % av dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Regjeringens forslag i Prop. 132 S (2020–2021) om et maksimaltak på kr. 25 000, og at en må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker i perioden fra april 2020, ble ikke vedtatt. Se nærmere omtale i Innst. 357 S (2020-2021).

NHO og LO er enige om en midlertidig utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker ut september, det vil si uten lønnsplikt for arbeidsgiver og uten at permitterte må søke dagpenger på nytt. Les mer på nho.no 

Regjeringen har varslet at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, slik det tidligere var varslet. Se pressemelding på regjeringen.no 

I Revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår Regjeringen at permitteringsperioden tilbakestilles til 26 uker for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Permitteringsuker før 1. juli 2021 regnes ikke med i 18-månedersperioden for nye permitteringer fremover. Se pressemelding på regjeringen.no 

Les mer om permitteringsreglene for arbeidsgiver og arbeidstaker på NAVs koronaveiviser 

Foreldrenes rett til omsorgspenger («sykt barn-dager»)

2021

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. september 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Forskriftsendring 29. juni 2021

Arbeidsgiverperioden for 2021 er 10 dager. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger ti.

2020

Første halvår 2020 ble antall dager med omsorgspenger fordoblet. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Fra 1. juli 2020 ble ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering (10 dager) gjeninnført, men arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilt slik at foreldrene får full årskvote for siste halvår 2020.

Omsorgspenger kan også utbetales ved stengte skoler og barnehager eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer. Da kan også omsorgsdager overføres til den andre omsorgspersonen.

Har foreldrene brukt opp årskvoten for siste halvår 2020 og det kommer lokale utbrudd slik at skole eller barnehage må stenge, eller barn må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn, har Regjeringen foreslått å innføre ekstra omsorgsdager. Arbeidsgiver kan forskuttere omsorgspenger og kreve disse refundert fra NAV. 

Fra 13. mars 2020 fikk frilansere og selvstendig næringsdrivende en kompensasjon på 100 % inntil 6G fra fjerde dag. Fra 1. juli 2020 ble den ordinære ventetiden på ti dager gjeninnført.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslag lansert: 13. mars 2020 (Prop 53 LS)
 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 13. mars- 31. des. 2021

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene ved sykefravær som skyldes korona. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. Se nærmere hva som regnes som koronarelatert fravær i § 3-1 i rundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet

Fra 1. juni 2020 kan ikke arbeidstaker lenger kreve å bruke egenmelding de første 16. dagene av sykefraværet, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær, Prop. 127 S (2019-2020)

Se omtale om refusjon av sykepenger for dag 4-16 på nav.no

Se også informasjon på nav.no om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Fra 1. juni er det krav om sykmelding fra lege fra den fjerde dag man er syk, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

2021

Disse ordningene er forlenget til å gjelde ut september 2021. 

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger ved covid-19 vaksinering, se endring 21. juni 2021 til § 3-1 i NAV’s rundskriv 14. april 2020

 

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger kan fortsette som medlemmer
Midlertidig stønad til lærlinger

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger en kompensasjon ved arbeidsledighet eller permittering på nivå med lærlingelønnen. Ordningen sikrer dagpenger med 100 prosent av inntekten opp til 1,5 G, og med 62,4 prosent av lønn fra 1,5 til 6 G.

Ordningen for permitterte lærlinger er forlenget til og med 30.september 2021.
 

 • Forslag fremmet: 3. april 2020 (Oppfølging av Stortingsvedtak), Prop 73 S
 • Forskrift fastsatt: 7. mai 2020
 • Virkningstidspunkt: 20. mars 2020 - 30. juni 2021

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb omfattes. Det er også klarlagt at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden.

Les mer på regjeringen.no

 • Forslag fremmet: 7. april 2020
 • Forskriftsendring vedtatt: 7. april 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 1. mars 2020.

 

Utløpte ordninger

Forskuttering av dagpenger

Det er åpnet for at NAV kan forskuttere utbetalingen av dagpenger. Forskuddet utgjør om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket. Fra 1. januar 2021 må man vente 4 uker fra man søker om dagpenger til man kan søke om forskudd på dagpenger.

 • Forslaget lansert: 27. mars 2020
 • Forskrift fastsatt: Vedtatt 27. mars 2020 (opphevet). Erstattet av Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av Covid 19 fastsatt 20. mai 2020 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 27. mars - 30. juni 2021.
 • Teknisk løsning på NAV.no

Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger

Det er fastsatt midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien. Faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge i permitteringsperioden og få rett til dagpenger, uten at de må ta ethvert lønnet arbeid hvor som helst i Norge mens de er permittert. Unntakene skal ha virkning fra 4. mai til 31. oktober 2020.

Les mer på regjeringen.no

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut oktober måned (forlenget fra ut juni). Det samme gjelder de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker. Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget den 16. mars 2020.

Les mer på regjeringen.no

Permitterte får dagpenger i påsken

Regjeringen opphever særregler i dagpengeforskriften § 6-3 slik at permitterte får dagpenger i jul- og påskehøytiden.

Se omtale på regjeringen.no

 • Forslaget lansert: Forslag sendt på høring 19. september 2019
 • Tiltak vedtatt: Forskriftsendring fastsatt 20. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Straks