Forenklingskonferansen 2019: Enklere å drive virksomhet, men fortsatt mye å hente

Digitaliseringsstrategi er også en forenklingsstrategi, slo digitaliseringsminister Nikolai Astrup fast i sitt åpningsforedrag på Forenklingskonferansen 2019.

Publisert:
Lundberg Larsen - Astrup - Hanstad.jpg
På Forenklingskonferansen 2019: Adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Vi er ganske digitalisert i Norge, også fordi offentlig sektor er langt fremme. Forutsetningen er at vi deler data. For de fleste er det også den naturligste ting, fordi vi har høy tillit i samfunnet, til hverandre og til offentlig sektor.

Regjeringen la nylig frem en digitaliseringsstrategi hvor også kommunene er med. I tillegg etableres det nå et ressurssenter for datadeling, som vil ha kompetanse på felter teknologi, jus, forretnings- og forvaltningsprosesser. Det er avsatt penger til dette i statsbudsjettet for 2020, og til sammen ligger det inne 700 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak.

Norge blant verdens 10 beste land å etablere virksomhet i

Det viser at vi gjør mye riktig. Vi har gjort og gjør mye, men vi har en vei å gå før vi kan si vi har digitalisert offentlig sektor. Det er helt avgjørende å få med kommunene. For hvorfor kan ikke offentlige tjenester være proaktive? Vi vet jo stort sett hvem som skal bruke disse og når, sa Astrup.

Silotenkning og svakt næringslivsperspektiv i det offentlige digitaliseringsarbeidet?

Statsråden hadde på forhånd blitt utfordret av arrangørene på dette, og sa at, ja, det har vært for mye silotenkning. Men vi skal gjøre noe med det, forsikret Astrup. Fra 1. januar 2020 slås Difi og Altinn sammen og ambisjonen er at dette skal bli bedre. Vi er ikke best i å tenke utenfor boksen. Vi trenger å dra nytte av innovasjonen som skjer i privat sektor for å utvikle offentlig sektor.

Regelrådet – næringslivets vaktbikkje

Etter en lang inkubasjonstid har Regelrådet funnet sin rolle, sa rådets leder Sandra Riise.

Det er viktig at virkningene nytt regelverk har på næringslivet blir utredet. Likevel skjer det bare i en av fem saker, slo Riise fast. Vårt inntrykk er at næringslivet blir litt glemt når nye lovforslag utarbeides. I utredningsinstruksen heter det også at alternative forslag skal utredes. Hvordan kan vi ellers vite om det foreliggende forslaget er det beste? Vi ser likevel at dette i ni av ti saker ikke er tilstrekkelig utredet, sa Riise.

Hensyn til små bedrifter vurderes sjeldent

Slike hensyn vurderes i en av ti saker og faktisk tilpasning skjer ennå sjeldnere. Dette har vært uendret siden vi startet i 2016, sa Riise. Reelle forenklinger for næringslivet foreslås kun i en av fem saker.  

Økonomiske konsekvenser for næringslivet av nytt regelverk er svakt utredet

Fortsatt er tallfesting av kostnader som følger av nytt regelverk elendig. Her har vi en lang vei å gå, sa Riise, som understrekte at de økonomiske konsekvensene alltid er viktig når man vurderer ny regulering.

Næringslivsundersøkelsen: - Det er blitt lettere å drive virksomhet i Norge

Næringslivsundersøkelsen, som måler stemningen hos ledere i små- og mellomstore bedrifter, er fast post på Forenklingskonferanse. I år er den gjennomført for 6. gang, og den viser at det er blitt enklere. Fra 2014 og frem til i år er andelen som mener det er blitt enklere økt med hele 10 prosentpoeng.

Likevel sier kun en prosent av de spurte at de i stor eller svært stor grad merker effektene av de siste års forenklinger. Mye av det som er gjort glemmes fort eller tas for gitt.

Her kan du lese resultatene fra Forenklingsundersøkelse 2019.

Oslo kommune leder an i digitaliseringen

Oslo Kommune er med sine 53 000 ansatte Norges største virksomhet, og ble nå i 2019 kåret til Norges mest næringsvennlige kommune av NHO.

Oslos finansbyråd Robert Steen er siviløkonom fra BI og har en lang karriere i næringslivet, sist i Schibsted, hvor han var med å bygge opp Finn.no. Han skulle egentlig aldri bli politiker, men har nå fire år bak seg i sin nåværende stilling.

Politikkens oppgave er å bygge dansegulv

Steen trakk linjene til Tage Erlander som i sin tid uttalte at politikkens oppgave er å bygge dansegulv, og at det er opp til innbyggerne og næringslivet selv å finne ut hvordan de best skal danse.

De fleste ser på digitalisering utelukkende som et middel for å effektivisere og spare kostnader. Konsekvensen er at vi ikke lager innbyggerrettede løsninger. Vi lager ansattløsninger, sa Steen, som var klar på hva som er hans og Oslo kommunes ambisjoner for fremtiden.

Kommunen rekrutterer i økende grad ikke-tradisjonell kompetanse

I dag rekrutterer vi folk med en helt annen utdannings- og erfaringsbakgrunn enn en tidligere. Det er helt nødvendig for å løse oppgavene vi står overfor. Og utfordringen har ikke vært lønn, men å finne stillingskoder som passer, sa Steen med glimt i øyet, før deltakerne ble tatt med på en reise i spennende enkeltprosjekter og ambisiøse fremtidsplaner, fra ruter-appen og Oslo-nøkkelen til visjonen om Tim.

Hvordan bidra til adferdsendring uten regulering?

Professor Kjetil Bjorvatn fra FAIR Choice Lab ved NHH forsker på adferd, og snakket om hvordan man gjennom små dytt, såkalt «nudging», kan påvirke menneskelig adferd. Blant annet har de jobbet med Skattedirektoratet i et prosjekt for å få flere med inntekter fra utlandet til å oppgi dette i Norge.

Gjennom et enkelt brev har de gjennom vekselsvis å appellere til moral og hinte om straff, oppnådd forbløffende resultater og vist at adferd kan styres i ønsket retning uten kostbare kampanjer og regulering.

Initiativtakere til Forenklingskonferansen er Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge.