1D Aksjeoverdragelser hvor selskapet blir direkte eller indirekte involvert

Selskapet har ofte ressurser og blir derfor mange ganger involvert direkte eller indirekte ved aksjeoverdragelser. Det kan være som yter av vederlaget ved kjøp av egne aksjer eller ved kapitalnedsettelser, alternativt ulike former for etterfølgende finansieringsbistand. Mange aksjerettslige spørsmål oppstår avhengig av hvordan slike transaksjoner gjøres.

Mål med kurset

Å gi nyttig kunnskap til deg som deltar på kurset.

Målgruppe

Kurset er beregnet for revisorer og regnskapsførere. Det kan også være aktuelt for andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

I mange tilfeller blir selskapet direkte eller indirekte involvert i finansieringen av aksjeoverdragelsen. Ulike transaksjoner kan gi ulik prisdannelse, ulike utfordringer aksjerettslig i forhold til det selskapet kan gjøre, likhetsprinsippet og det revisor må passe på.

Vi ser på selskapets kjøp av egne aksjer både direkte og som etterfølgende transaksjon, kapitalnedsettelser direkte og som etterfølgende handling, finansiell bistand generelt, tilbudspliktregler, rett for aksjonær til å tre ut, selskapets rett til å bli kvitt aksjonær og tvungen utløsning av aksjonær i datterselskap, forkjøpsrettsbestemmelser og revisors rolle i de ulike situasjoner.

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Ulf Werner Andersen

Advokat (H)
Ba2advokatene