1C Grunnleggende metoder for verdivurdering

Kurset vil dekke forskjellige grunnleggende metoder for verdivurdering, herunder fordeler og ulemper. Videre vil broen mellom virksomhetsverdi og egenkapitalverdi bli gjennomgått. Kurset vil også inneholde et praktisk verdivurderingscase.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi deg en grunnleggende innføring i sentrale rammeverk for verdivurderinger.

Målgruppe

Alle som trenger å ha grunnleggende forståelse for verdivurderinger i utøvelsen av sitt arbeid.

Kursinnhold

Kurset vil dekke grunnleggende metoder for verdivurdering:

  • DCF (neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer)
  • Multippelbasert
  • Substansverdi
  • Gjenanskaffelseskost

Vi vil gjennomgå broen fra virksomhetsverdi (enterprise value) til egenkapitalverdi:

  • Klassifisering av balanse; arbeidskapital, netto rentebærende gjeld og annet
  • Innføring i konseptet rundt normalisert arbeidskapital

Gjennom et praktisk case vil vi vise verdivurderinger basert på DCF og multipler, samt egenkapitalbroen.

Kursform

Forelesning med kombinasjon av teori og gjennomgåelse av case.

 

Les mer

Foredragsholdere

Vidar Haugen

Partner
RSM Norge

Petter Dalen

Senior Manager
RSM Norge