2D Hvitvasking for revisor

Revisor regnes som del av førstelinjen i samfunnets beskyttelse av det finansielle system mot hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. Hvitvaskingsregelverket skal motvirke at revisor blir misbrukt av oppdragsgivere til hvitvasking. Kurset skal gi revisor god kunnskap om indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering. Kurset gjennomgår hovedpunktene i hva som kreves av revisor etter regelverket.

Revisor vil få svar på spørsmål om hvilke forventninger som stilles til organisering, utarbeidelse av risikovurdering, policy & rutiner, gjennomføring av kundetiltak, reelle rettighetshavere, krav til informasjon om midlenes opprinnelse, forskjellen på standard kundetiltak og forsterkede kundetiltak, undersøkelsesplikt, rapporteringsplikt, avsløringsforbud og krav til revisors egen internkontroll. Kravene som stilles til revisor, presenteres med bakgrunn i Finanstilsynets veiledere og funn etter gjennomførte tilsyn i flere revisorforetak de siste årene. Det blir gitt konkrete eksempler på hvordan revisor er blitt misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi revisor en god oversikt over de sentrale kravene i hvitvaskingsregelverket og bedre forståelsen av hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og hvilke indikatorer revisor skal se etter. Kurset gjennomgår de viktigste elementene i forventninger til revisors etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet, slik som advokater, ansatte i offentlig administrasjon og privat næringsliv samt studenter.

Kursinnhold

Kurset vil gjennomgå følgende tema:

 • Beskrivelse av hvitvasking og terrorfinansiering med eksempler
 • Krav til organisering i revisorforetaket
 • Krav til revisors risikovurdering
 • Policy & rutiner
 • Gjennomføring av kundetiltak. Særlig om reelle rettighetshavere og krav til informasjon om midlenes opprinnelse
 • Forskjeller på standard kundetiltak og forsterkede kundetiltak
 • Undersøkelsesplikten
 • Rapporteringsplikten
 • Avsløringsforbudet
 • Krav til revisors egen internkontroll
 • Gjennomgåelse av indikatorer på mistenkelige forhold som revisor og regnskapsfører bør ha kunnskap om
 • De vanligste feil og mangler som er påpekt av Finanstilsynet etter hvitvaskingstilsyn hos revisor

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Erling Grimstad

Advokat
Advokatfirmaet Erling Grimstad