6B Skatt på tvers av landegrenser

I dette kurset vil vi se på skattlegging av grensekryssende strukturer med fokus på skattleggingen av multinasjonale selskaper i Norge. Kurset vil ta for seg trender innen internasjonal skatterett og status på BEPS-prosjektet og skatteavtaler, og temaer som hjemmehørendebegrepet, kildeskatt, dobbeltbeskatning, kreditfradrag, fast driftssted, internprising, samt skattlegging av den digitale økonomien.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

Fagdagene 2019

Dato

26.11.2019

Tidspunkt

13:00-16:00

Målgruppe

Regnskapsførere og revisorer med noe grunnleggende internasjonal skatterettskompetanse.

Kursinnhold 

  • Trender i internasjonal skatterett
  • Status på BEPS-prosjektet, herunder MLI og skatteavtaler
  • Nye regler for når et selskap skal anses skattemessig hjemmehørende i Norge
  • Fritaksmetodens anvendelse på investeringer i utlandet
  • Kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær og til norsk aksjonær, herunder vilkår for redusert kildeskattesats
  • Forslag om innføring av kildeskatt på royalty og renter
  • Mekanismer for unngåelse av dobbeltbeskatning, herunder kreditfradrag
  • Vilkår for begrenset skatteplikt (fast driftssted) etter internretten og skatteavtaler, og prinsipper for allokering av profitt
  • Internprising – prising av kontrollerte transaksjoner og krav til dokumentasjon
  • Skattlegging av den digitale økonomien, status pågående arbeid i OECD og EU

Eivind Falck-Ytter

Advokat
Advokatfirmaet PwC

Kim Fosshaug

Advokat
Advokatfirmaet PwC