1A Revisjon av estimater i en tid preget av usikkerhet – ISA 540

Revidert ISA 540 vil kreve betydelig større arbeidsinnsats fra revisor enn tidligere, allerede ved planleggingen av revisjonsoppdragene. Spesielt forventes mer tid brukt på risikovurderingsprosessen, nå som iboende risiko og kontrollrisiko skal vurderes og dokumenteres hver for seg, for hvert enkelt regnskapsestimat. Dette vil kreve større forståelse av egenskapene og kompleksiteten ved det enkelte regnskapsestimat, og kvaliteten på de prosesser og internkontroll ledelsen har implementert. Standarden forventer økt profesjonell skepsis og dokumentasjon av hvordan profesjonell skepsis er utøvet.

Mål med kurset

Gjøre deg i stand til å etterleve de nye kravene i revidert ISA 540 om revisjon av regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger, herunder de nye dokumentasjonskravene.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er oppdragsansvarlig partner på revisjonsoppdrag, og på deg som er erfaren medarbeider med ansvar for revisjon av regnskapsestimater.

Kursinnhold

Kurset vil ha følgende innhold:

  • Gjennomgå kravene i revidert ISA 540, herunder
    • forklare endringene fra tidligere standard
    • forklare hvilke praktiske konsekvenser endringene vil ha for både revisor og foretaket
    • Presentere en syv-stegs-modell for hvordan kravene i ny standard praktisk kan implementeres i revisjonen
Les mer

Foredragsholder

Kjersti Lothe

Direktør
PwC