3C Utvalgte temaer i IFRS 2020

Når omstendighetene endrer seg dramatisk som de har gjort på tvers av selskaper, bransjer og land i 2020, oppstår det krevende nye problemstillinger ved anvendelse av IFRS, selv om standardene i all hovedsak er uendret. I dette kurset redegjøres det for de mest sentrale problemstillingene i 2020-regnskap.

Mål med kurset

Gi en god oversikt over aktuelle problemstillinger i 2020-regnskap utarbeidet etter IFRS.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er revisor eller regnskapsfører. Det er også aktuelt for andre som er involvert i utarbeidelse og revisjon av IFRS-regnskap.

Kursinnhold

Noen av de aktuelle problemstillingene som vil bli adressert i kurset:

  • Nyheter fra IASB
  • Nyheter fra regulerende myndigheter, som ESMA og Finanstilsynet
  • Verdsettelse under usikkerhet
  • Estimater under usikkerhet
  • Fortsatt drift
  • Hendelser etter balansedagen
  • Offentlige tilskudd
  • Leieavtaler
  • Alternative resultatmål og presentasjonsspørsmål
Les mer

Foredragsholder

Steinar Sars Kvifte

Statsautorisert revisor, dr. oecon.
EY