6A Tilskuddsordninger i kjølvannet av covid-19

Myndighetene har innført en lang rekke tiltak for å avhjelpe norsk næringsliv i forbindelse med covid-19-pandemien. Revisor og regnskapsfører er gitt en viktig oppgave i kontrollarbeidet knyttet til tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall («kompensasjonsordningen») og ordningen med lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb («lønnskompensasjonsordningen»). Vi ser nærmere på hva som kreves. Hvilke kontrollhandlinger forventes, og hvilket ansvar pådrar revisor og regnskapsfører seg?

Mål med kurset

Grundig innføring i regelverket knyttet til «kompensasjonsordningen» og «lønnskompensasjonsordningen» for å gi regnskapsfører og revisor nødvendig grunnlag for å gjennomføre kontrollhandlinger, og avgi lovbestemte bekreftelser knyttet til tilskuddsordningene.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er regnskapsfører og revisor, som skal bekrefte grunnlag for tildelt tilskudd etter «kompensasjonsordningen» og «lønnskompensasjonsordningen».

Kursinnhold

Virksomheter som har mottatt støtte etter ordningene, må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søkere som har fått tildelt tilskudd, skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søkere som har fått tildelt tilskudd og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Selv om regelverket knyttet til tilskuddsordningene ble lansert som «enkelt og grovmasket», har det vist seg å by på en rekke tolkningsspørsmål f.eks. knyttet til periodisering av inntekter og kostnader, hvilke kostnader som kvalifiserer for støtte, særskilte regler for konsern og sesongvirksomheter etc. Vi vil gå gjennom det detaljerte regelverket knyttet til «kompensasjonsordningen» og «lønnskompensasjonsordningen».

Vi vil videre gjennomgå hvordan revisors bekreftelse skal utformes, og hvilke handlinger revisor må gjennomføre for å kunne avlegge bekreftelsen.

Vi vil også kort omtale hvordan foretakene skal regnskapsføre mottatte tilskudd. Enkelte andre tilskuddsordninger vil også bli omtalt.

Les mer

Foredragsholdere

Anne Taran Tjølsen

Advokat
BDO

Trine Agathe Lorentzen

Advokat
BDO

Gunhild Kveine

Statsautorisert revisor
BDO

Pål-Magnus Lilleberg

Statsautorisert revisor, leder BDOs fagavdeling
BDO