1B Revisjon av klientmidler

Revisjon og regnskapsføring av klientmidler er av særskilt samfunnsmessig betydning. Det er normalt konsesjonsplikt for foretak som disponerer over midler som tilhører andre, og de er også underlagt særregulering der formålet blant annet er å sikre klientmidlene. Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling, forsikringsformidlingsforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirforetak skal avgi en uttalelse til Finanstilsynet om foretakets behandling av klientmidler, og revisor skal bekrefte riktigheten, jf. skjema "KRT-1010 Behandling av klientmidler med revisors uttalelse". Videre skal revisor for advokater gi en særskilt erklæring knyttet til behandlingen av betrodde midler (klientmidler) i forbindelse med innsendelsen av advokaters egenerklæring.

Mål med kurset

Kurset skal gi deg en oversikt over og forståelse for utvalgte emner som vedrører kravene til revisjon av virksomheter med klientmidler. Det vil legges spesielt vekt på utført revisjon for attestasjon på erklæringene til henholdsvis Finanstilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Målgruppe

Revisorer som er engasjert i revisjon av virksomheter med klientmidler, samt økonomi- og regnskapsansvarlige i slike organisasjoner.

Kursinnhold

Du får kjennskap til viktige bestemmelser knyttet til klientmidler, herunder risikoområder og krav til kontrollopplegg, herunder krav til løpende bokføring, avstemminger og kontrollsystemer og hva revisor må gjøre for å kontrollere dette. Det vil legges vekt på krav til revisjonshandlinger knyttet til revisjon av klientmidler, praktiske eksempler på ulike risikoforhold revisor bør være klar over, samt krav til innhold i de handlinger som forventes i forbindelse med attestasjoner overfor Finanstilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomet.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Kjetil Andersen

Statsautorisert revisor
EY