Utvalgte temaer i regnskap - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 100

Andre: kr 4 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Kurset har fokus på noen sentrale områder og tilhørende problemstillinger som er relativt vanlige i praksis, men hvor de regnskapsmessige løsningene ikke alltid er opplagte. Kurset vil peke på vesentlige forskjeller mellom regnskapsmessige løsninger etter god regnskapsskikk og IFRS. Kurset er publisert i 2020.

Mål med kurset 

Etter gjennomført kurs skal du være kjent med regnskapsmessige løsninger som følger av regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder norske regnskapsstandarder, innenfor de områdene som kurset dekker.  

Målgruppe 

Kurset passer for deg som er revisor, revisormedarbeider, regnskapsfører eller rådgiver, og for deg som er økonomiansvarlig, og som jobber med finansregnskap. 

Kursinnhold 

Regnskapsloven er en rammelov som sammen med god regnskapsskikk regulerer norsk regnskapspraksis. De norske regnskapsstandardene har til hensikt å gi god regnskapsskikk et nærmere innhold. De regnskapspliktige må foreta egne vurderinger innenfor disse rammebetingelsene. På mange områder åpnes det for valgmuligheter, og det vil være nødvendig med bruk av skjønn.   

Kurset dekker følgende temaer: 

  • Oversikt over norsk regnskapsregulering pr. 2020
  • Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift
  • Inntektsføring
  • Immaterielle eiendeler med vekt på forsknings- og utviklingskostnader
  • Nedskrivning av anleggsmidler
  • Regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag

Problemstillingene belyses med praktiske eksempler. 

 

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Tonny Stenheim

Professor
Universitetet i Sørøst-Norge