Cash eller kontroll?

Det har igjen blitt nødvendig med strenge smitteverntiltak og nedstenging av virksomheter. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å stenge, og etter hvert også virksomheter som må stenge fordi kundene uteblir.

Publisert:
Per Hanstad - administrerende direktør i Revisorforeningen
Det legges vekt på at søknadsprosesser og utbetalingsløsninger skal være så enkle og effektive som overhodet mulig. Samtidig må hensynet til en forsvarlig kontroll av utbetalingene ivaretas, skriver adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i denne kommentaren.

Med denne bakgrunnen har Regjeringen med sterkt påtrykk fra opposisjonspartiene på Stortinget, foreslått forlengelser av flere ulike støtteordninger samt kommet med noen nye og forbedrede ordninger. Spesielt viktig er det som i utgangspunktet skulle være en kompensasjonsordning for reiselivet, som nå er blitt en ny generell ordning for alle virksomheter som har vesentlig omsetningsfall på grunn av coronapandemien. Denne nye ordningen er i skrivende stund fortsatt ikke endelig vedtatt, men det er oppnådd enighet mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om hovedtrekkene i ordningen.

Cash eller kontroll - FA 031220.PNG
Faksimile fra Finansavisen R 3. desember 2020.

Allerede før den nye ordningen er endelig på plass, går diskusjonene høyt om hvorfor virksomhetene ikke kan søke for perioden september til desember før i januar, hvorfor ikke Skatteetaten fortsatt kan ha forvaltningsansvaret for ordningen og i hvor stor grad søknadene skal være bekreftet.

Tillit er helt avgjørende for at vårt velferdssamfunn skal fungere. Dette er viktig i en normalsituasjon og om mulig enda viktigere i en krisesituasjon som vi står i nå.

Staten stiller opp med betydelige midler for å hjelpe utsatte virksomheter gjennom krisen. Det legges også vekt på at søknadsprosesser og utbetalingsløsninger skal være så enkle og effektive som overhodet mulig. Samtidig må hensynet til en forsvarlig kontroll av utbetalingene ivaretas.

Mange feil i søknadene

Vi har nå mange nyttige erfaringer fra den første generelle kompensasjonsordningen som ble iverksatt ved påsketider for månedene mars til august. Her var det ingen kontroller eller bekreftelser av søknadene ved innsending. Det var derimot lagt opp til at Skatteetaten som forvaltet ordningen kunne innhente bekreftelser fra en revisor eller regnskapsfører i forbindelse med søknadsbehandlingen. Ellers er det et krav om at det skal foreligge bekreftelser av innholdet i alle søknader (en for hver måned) for alle som har mottatt månedlig tilskudd over 15.000 kroner senest i forbindelse med innsending av skattemelding/årsoppgjør for regnskapsåret 2020.

Dette var en løsning som bidro til raske utbetalinger til selskapene som søkte om tilskudd, men som viser seg å ha bidratt til mye feil i søknadene og en svært kostnadskrevende bekreftelsesprosess i ettertid. Skatteetaten og Økokrim har også allerede avdekket misbruk av ordningen. De endelige svarene på hvor vellykket organiseringen av søknader og kontroll i denne ordningen faktisk har vært, får vi ikke svar på før sommeren 2021.

Alt skal kontrolleres

I forslaget til den nye kompensasjonsordningen legges det opp til at alle søknader skal kontrolleres av en revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending og bekreftelsen skal følge søknaden. I tillegg foreslås det at en del av kostnaden som selskapene pådrar seg til slike bekreftelser skal dekkes i ordningen.

Dette er etter min oppfatning en betydelig bedre ordning for å sikre kvalitet og tillit til systemet. I tillegg vil det bidra til at søknadene er riktige og fullstendige allerede ved innsending. Dette vil også redusere ressursbruken på behandling av endringer i søknadene med krav om tilbakebetaling av tilskuddsbeløp til et minimum. I tillegg vil man eliminere det aller meste av den betydelige etterkontrollen som skatteetaten nå gjennomfører av den forrige kompensasjonsordningen. Og så kommer jo revisor eller regnskapsføreres arbeid med bekreftelsene på toppen av dette – bare på et senere og mindre hensiktsmessig tidspunkt.

Det er viktig å sikre en raskest mulig utbetaling av støtte til de virksomhetene som rammes. Hva som er raskt nok vil det imidlertid være ulike meninger om.

En god og hensiktsmessig kontroll er helt avgjørende for tilliten til ordningen og da er det viktig å finne gode løsninger som ivaretar både behovet for cash og kontroll og til den samfunnsøkonomisk laveste kostnaden.