Lite imponerende av Regjeringen!

Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen.

Publisert: DnR mener
Per Hanstad (3) 456KB.jpg
– Uforståelig beslutningsvegring. Næringslivet og regnskapsbrukerne trenger en ny lov nå, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Regnskapslovsutvalget har i tråd med mandatet fra Regjeringen gjort en vurdering av om det i større utstrekning enn i dag skal kreves eller åpnes for løsninger som følger av internasjonale regnskapsstandarder. Konklusjonen er et forslag til en ny lov som forutsettes utfylt av en ny norsk regnskapsstandard som tar utgangspunkt i den internasjonale regnskapsstandarden IFRS for SMEs.

– Det er da underlig at det i lovproposisjonen som ble lagt frem denne uken (2 år etter utvalgets forslag ble lagt frem), stilles spørsmål ved om ikke utvalget parallelt burde utredet nødvendige endringer innenfor rammen av eksisterende regnskapslov, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Anbefalingen fra det oppnevnte ekspertutvalget er krystallklar, og når forslaget i tillegg støttes av de fleste tunge høringsinstansene, burde det være enkelt for Regjeringen å konkludere, sier Hanstad.

Ny regnskapslov i det blå

Det er nå gått to år uten at vi har fått avklaringer om retning og fremdrift fra Regjeringen. Og hvorfor valgte de å legge frem en svært begrenset delproposisjon nå? Etter all sannsynlighet vil denne ikke kunne bli behandlet i Stortinget i år, og trolig vil forslagene ikke kunne tre i kraft før tidligst fra regnskapsåret 2019.

– Det er på høy tid at Regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Fristen for implementering av EUs Regnskapsdirektiv er oversittet og næringslivet og regnskapsbrukerne trenger en ny lov nå, sier Hanstad. Norsk Regnskapsstiftelse har på grunn av den uavklarte situasjonen besluttet å stanse sitt arbeid med en ny norsk regnskapsstandard. De eksisterende regnskapsstandardene har ikke blitt oppdatert eller ajourført de siste årene i påvente av den nye standarden. Situasjonen er i ferd med å bli nokså uholdbar, sier Hanstad.

Brev fra Norsk RegnskapsStiftelse til Finansdepartementet

Svar fra Finansdepartementet til Norsk RegnskapsStiftelse

 

Flere gode enkeltforslag

Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene.

– Blant annet fjernes kravet til årsberetning for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanser ved fusjon, fisjon, omdanning mv. foreslås opphevet for alle aksjeselskaper, sier Hanstad. Det aller meste av Regnskapslovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og eventuelt når regjeringen kommer tilbake til dette, avslutter Hanstad.

Nærmere omtale av endringer i regnskapsloven.