Nye regler om bærekraftsrapportering kommer fra 2024

Verdipapirlovutvalget legger frem sin innstilling i mai. I første omgang omfattes kun de største foretakene.

Publisert:
Kjersti Okstad Kirkeby 2.jpg
- For de fleste rapporteringspliktige vil det være et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.

Utvalgets forslag gjelder norske regler som skal gjennomføre det nye EU-direktivet om bærekraftsrapporteringFristen i direktivet for å vedta og sette kraft nødvendige lovregler er 6. juli 2024. 

Vi har ikke fått signaler fra ansvarlige myndigheter som tyder på at denne tidsplanen ikke vil holdes, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby. De største foretakene vil få rapporteringsplikt fra og med regnskapsåret 2024. 

Omfattende krav 

For de fleste rapporteringspliktige er det et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier Kirkeby 

Reglene innføres trinnvis slik: 

Gruppe 1 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2024
Omfatter store foretak (se gruppe 2) som er foretak av allmenn interesse og har et gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på over 500 årsverkGjelder noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak. 

Gruppe 2 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2025
Store foretak som ikke inngår i gruppe 1. Som store foretak regnes foretak som på balansedagen overskrider to av følgende tre terskelverdier: Balansesum 160 millioner kroner. Salgsinntekter 320 millioner kroner. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 250 årsverk. 

Gruppe 3 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2026
Små og mellomstore noterte foretak. Små og mellomstore foretak er foretak som er under grensene for store foretak (se gruppe 2). Unoterte små og mellomstore foretak omfattes ikke av de nye reglene. 

Vil gjelde for 2000 foretak 

Foreløpige beregninger viser at det vil være i overkant av 2000 foretak som omfattes. Av disse vil rundt 1500 kunne benytte et unntak som gjelder for datterselskaper hvor morselskapet utarbeider konsolidert bærekraftsrapport, sier Kirkeby.