Hva er revisjon?

Revisjon er en uavhengig og profesjonelt utført kontroll i selskapet. Revisjon gir trygghet for at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves, og at viktige rutiner er på plass. Revisjon gir tillit, og tillit er som olje i samfunnsmaskineriet.

Hva-er-revisjon-web.jpg

Revisor er uavhengig og hele samfunnets tillitsperson

Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt, og bak hver revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift.

Du kan stole på informasjon som er revidert

Den profesjonelle tilnærmingen gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde ha vært der, altså regnskapets fullstendighet.

I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag.

Sikrer at skatter og avgifter er korrekt rapportert

Revisor har et særlig ansvar for at selskapenes skatte- og avgiftsrapportering er korrekt. En reaksjon fra revisor er oftest det første varslet om at noe er galt, slik at offentlige kontrolletater kan reagere raskt og målrettet.

Har du spørsmål? Kontakt oss