Om praktisk prøve for revisorer

Publisert:

Neste prøve avholdes tirsdag 9. november 2021

Påmeldingsfristen var 9. september 2021.

Bestemmelser om praktisk prøve

Bestemmelsene om praktisk prøve er inntatt i revisorloven § 3-3 og forskrift om revisjon og revisorer § 1-4 og eksamensinstruksen.

Vilkår for å kunne gå opp til prøven

For å kunne gå opp til praktisk prøve, må du ha gjennomført revisorutdanningen og minst to år av praksiskravet.

Omfattes du av overgangsregelen for bachelorkandidater (se nedenfor) og fyller vilkårene til praksis, har du adgang til å ta praktisk prøve.

Vedlegg til påmelding

Ved søknad må du legge med dokumentasjon på utdanning og praksis, dvs.:  

Dette er helt nødvendig for at vi skal være i stand til å prøve at vilkårene er oppfylt.

Vilkår for å få godkjenning som statsautorisert revisor

Utdanningskravet er regulert i revisorloven § 3-2, og er en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Se også overgangsregler for bachelorkandidater, nedenfor.

Praksiskravet er regulert i revisorloven § 3-3. Det kreves minst tre års variert praktisk opplæring i revisjon av årsregnskap eller finansiell rapportering. Minst ett år av praksisen må gjennomføres etter at utdanningskravet er oppfylt.

Mer informasjon om vilkårene om utdanning og praksis mv. for å få godkjenning som statsautorisert revisor, finner du på Finanstilsynets nettsider

Overgangsregler for bachelorkandidater

Ved ikrafttredelse av ny revisorlov 1. januar 2021, ble gitt overgangsregler for bachelorkandidater.

Har du pr. 1. januar 2021 påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon, kan du innen 31. desember 2025 å søke om godkjenning som statsautorisert revisor om du oppfyller utdanningskravene for å bli registrert revisor etter den gamle revisorloven.

Har du spørsmål?

Kontakt oss