Gjeninnførte koranatiltak

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

Noen hovedpunkter:

 • I den nye lønnsstøtteordningen kan bedrifter få dekket inntil 80 prosent av lønnskostnadene. Endelig søknadsfrist er 10. mai 2022.
 • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar 2022.
 • ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022 er gjeninnført. Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til seks prosent.
 • Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 millioner kroner.
 • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres fra og med desember 2021 til og med juni 2022.
 • Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni.
 • Ordningen med at folketrygden dekker sykepenger knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag seks forlenges til utgangen av juni 2022.

Lønnsstøtteordningen

Det innføres en ny lønnstøtteordning for desember 2021 og januar og februar 2022 slik at bedrifter kan få dekket inntil 80 prosent av lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift) for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert. Støtten er begrenset oppad til 40 000 kroner pr. ansatt pr. måned.

Det er et vilkår at bedriften har et omsetningsfall som følge av nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember 2021. Ved lavere omsetningsfall enn 100 prosent avkortes det maksimale støttebeløpet lineært til 4000 kroner ved 20 prosent omsetningsfall. Lavere omsetningsfall enn 20 prosent gir ikke rett til støtte.

Omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne med omsetningen samme måned to år tidligere, det vil si desember 2019, januar 2020 eller februar 2020. Alternativt kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i hver av støttemånedene med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021.

Ansatte kan ikke ha blitt helt eller delvis permittert fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.
Skatteetaten skal forvalte ordningen. Endelig søknadsfrist er 10. mai 2022. Mer informasjon og søknadsportal.

Kompensasjonsordningen

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar 2022. Kompensasjonsordningen kompenserer for deler av bedriftenes faste kostnader ved stort omsetningsfall som følge av pandemien. Det innføres månedlige søknadsperioder for periodene november 2021–februar 2022. Kravet til omsetningsfall blir lempet, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp pr. bedrift/konsern bli redusert i forhold til tidligere.

Ordningen med kompensasjon for tapt varelager blir gjeninnført for desember 2021 og januar 2022. Tapt varelager kan kompenseres selv om det har vært donert til veldedig formål. Bedriftene må huske dokumentasjon, og være klar over dette kan få skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

En endring i forhold til tidligere ordninger, er at mottatt tilskudd fra og med november 2021, må tilbakebetales hvis foretaket går med overskudd året under ett. Det samme gjelder hvis foretaket vedtar utdelinger. Dette gjelder ikke for tilskudd i form av kompensasjon for tapt varelager.

Utsatt betaling av skatter og avgifter

Myndighetene har forlenget ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Samtidig reduseres forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til seks prosent.

Det legges opp til objektive vilkår og en skjematisk behandling av søknader basert på egenerklæring fra søker. Hovedvilkåret for å få utsettelse vil være at skattyter er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene.
Ordningen skal gjelde for:

 • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022,
 • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022,
 • Forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
 • Merverdiavgift med forfall 10. februar 2022, og
 • Særavgifter med forfall 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

For krav som har forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, må det søkes om utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.
Krav under den nye midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Første avdrag skal betales 31. mai 2022. 

Styrker den kommunale kompensasjonsordningen

Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 millioner kroner. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene i stand til å kompensere lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en ventil for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor andre generelle kompensasjonsordninger.

Kommunal- og distriktsdepartementet vil fastsette kriterier for fordeling til kommunene og bruk av midlene, slik at midlene kan settes inn der det er størst behov og komme næringslivet raskt til gode. Kommunene skal imidlertid ha betydelig frihet til å tilpasse den lokale støtteordningen avhengig av den lokale situasjonen.

Andre tiltak

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres fra og med desember 2021 til og med juni 2022.
Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Det er bankene som administrerer ordningen.

Innen kultur, idrett og frivillighet forlenges eller gjeninnføres de støtteordningene vi har hatt tidligere under pandemien. Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet gis varighet ut juni. Stimuleringsordningen for kultursektoren foreslås gjeninnført med virkning for arrangementer fra og med 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Støtteordningene for frivillighets- og idrettssektoren forlenges ut første halvår 2022.

Kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal.

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.

Arbeidsliv og selvstendig næringsdrivende

Ordningen med at folketrygden dekker sykepenger knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag seks forlenges til utgangen av juni 2022.

Ordningen med dobbelt antall omsorgsdager (sykt barn-dager) forlenges til å gjelde for hele 2022.
Ordningene for permitterte, arbeidsledige og lærlinger forlenges ut februar 2022.
Ordningen med kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av covid-19 forlenges ut mars 2022. For januar, februar og mars 2022 gis kompensasjonsytelsen med 70 prosent av grunnlaget begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.