Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon sikrer at regnskap, rapportering og annen informasjon er til å stole på. Revisor sørger for at lover og regler følges, og at virksomheter har en fornuftig organisering med gode rutiner.

Hvorfor-har-vi-revisjon-web-1100.jpg

Revisjon regnes som en av bærebjelkene i det norske tillitssamfunnet. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Et viktig formål er å avdekke feil og juks.

I lovverket slås det fast at revisor er allmennhetens tillitsperson.

I det ligger det at revisor skal være uavhengig av den som revideres, og bidra til å sikre at de som bruker informasjonen, kan stole på den.

Revisjon verner om tillits- og velferdssamfunnet

Verden er blitt mindre. Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet øker i omfang og blir stadig mer sofistikert. Det truer våre verdier og utfordrer tillits- og velferdssamfunnet.

Uavhengig revisjon er derfor i dag viktigere enn noen gang.

Har du spørsmål? Kontakt oss