Slik bruker du revisor

Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan du gjøre og ikke gjøre? Nedenfor finner du noen god råd om fornuftig bruk av din revisor – en bruksanvisning om du vil.

Hva kan revisor gjøre for deg? Finn en revisor

 

Slik-bruker-du-revisor-Revisorforeningen-2024-web.jpg

Eierne er revisors oppdragsgiver og bør derfor selv bruke revisor

Revisor velges på generalforsamlingen av eierne. Dette understreker at eierne er oppdragsgiverne. For å sikre at revisor kan ivareta sin uavhengige og objektive
posisjon, bør eierne, ved styret, sørge for direkte dialog med revisor. Bevissthet rundt revisors forhold til styrende organer er viktig når det gjelder
bedriftens eierstyring og selskapsledelse.

Revisjon = tillit


Krev at revisor møter på generalforsamlingen

Revisjonsberetningen er viktig for generalforsamlingen. Den viser om årsregnskapet er til å stole på. Beretningen gir imidlertid konklusjonen, og ikke svar på alle spørsmål. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen skal kunne stille revisor spørsmål, og dette bør selskapet legge opp til. Slik kan aksjonærene få bedre forståelse for selskapets finansielle rapportering og vesentlige forhold i revisjonen.

Bruk revisors kunnskap og kompetanse

Revisor bør være til stede når styret behandler årsregnskapet slik at styret får god anledning til å stille kritiske spørsmål. Er det klausuler i lånekontrakter som kan motivere til «kreativ regnskapsføring»? Har ledende ansatte, styremedlemmer eller andre incentivordninger, lån, garantier eller lignende som kan stå i veien for deres habilitet? Er alle vesentlige balanseposter tilfredsstillende dokumentert? I tillegg bør styret vurdere å trekke inn revisor i andre sammenhenger hvor regnskapsspørsmål blir behandlet.

Ha tilgang til all korrespondanse

Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at styret skal få det nødvendige innblikket i revisors arbeid, er det derfor viktig at styret mottar kopi av all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. I tillegg bør styret be om at alle formelle brev fra revisor som omhandler vesentlige regnskaps- eller internkontroll-spørsmål adresseres til styret med kopi til administrerende direktør. 

Tilrettelegg for meningsutveksling

Styret bør få frem alle saker hvor administrasjonen og revisor har ulike synspunkter – med begrunnelse fra begge parter. Gjennom dette får styret bedre innsyn i de forskjellige beslutningsalternativene.

Be om revisors plan  

Minst én gang i året bør revisor presentere en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for styret. Dette vil gi styret en bedre mulighet til å følge opp at revisjonen dekker alle sentrale forhold ved virksomheten.