Tidsavgrensninger

Kartlegg alle periodiseringer som må gjøres ved å sammenligne mot fjorårets avsetning, analyser mot resultatposter og kontroller mot bilag påfølgende måned.

Bokførte kostnader som gjelder neste år skal vurderes som forskuddsbetalte kostnader og avsettes for i balansen, mens kostnader for i år, hvor det enda ikke er mottatt en faktura, også må tas med i år. En tilsvarende vurdering må gjøres når det gjelder inntekter, er det utført arbeid/levert varer som ikke er fakturert i foregående år, må det lages en dokumentert oversikt over dette.

Kartlegg derfor alle periodiseringer. 

  • Er det bokført kostnader som gjelder neste år?
  • Finnes det kostnader for inneværende år hvor det ennå ikke er mottatt faktura?
  • Er det utført arbeid/levert varer som ikke er fakturert?
  • Er det fakturert for varer/tjenester som ikke er levert inneværende år?
  • Eventuelle prosjekter må gjennomgås for å komme frem til riktig fullføringsgrad
  • Hva med ikke-godkjente fakturaer? Kan det være at ikke alle vesentlige kostnader ikke er bokført?